Postanowienia ogólne

Check out our privacy policy in your language of choice below:

United KingdomPrivacy Policy

GermanyDatenschutzrichtlinien

SpainPolítica de protección de datos

SwedenIntegritetspolicy

China隐私政策

Taiwan隱私政策

FrancePolitique de confidentialité

ItalyCondizioni di utilizzo

PolandPostanowienia ogólne

MexicoAviso de privacidad

PortugalPolítica de Privacidade

Japanプライバシーポリシー


Postanowienia ogólne

1. Zakres stosowania

South Pole Carbon Asset Management Ltd. (zwany dalej South Pole) opracowuje projekty, których celem jest redukcja CO 2 i innych gazów cieplarnianych, aby przyczynić się do łagodzenia zmian klimatycznych. Wszyscy partnerzy umowni są określani w dalszej części dokumentu jako klienci. Gramatyczna forma męska obejmuje zarówno kobiety i mężczyzn, jak i firmy.

South Pole wykorzystuje dane osobowe swoich klientów tylko w celu sporządania i/lub obrotu zweryfikowanymi redukcjami emisji (VERs) w ramach standardów Verified Carbon Standard (VCU) lub Gold Standard (GS VERs). Weryfikacja VCU i GS VERs przeprowadzana jest przez niezależne organy posiadające akredytację ONZ, takie jak TÜV, SGS lub DNV. South Pole wycofa z rynku certyfikatów certyfikaty CO 2 sporządzone i/lub znajdujące się w obrocie za pomocą niezależnego rejestru (np. Markit lub APX) w sposób trwały i nieodwołalny.

Emisje CO 2 są kompensowane przez wycofanie certyfikatów z eksploatacji. Może to stanowić dobrowolny wkład w ochronę klimatu.

Niniejsze warunki i zasady mają zastosowanie w ich aktualnej formie w momencie zawarcia umowy w odniesieniu do wszystkich działań pomiędzy South Pole i jego klientami.

Niniejsze warunki i zasady mają wyłączne zastosowanie. Ustalenia sprzeczne lub odbiegające od niniejszych warunków i zasad klientów nie będą akceptowane, chyba że South Pole wyrazi na to pisemną zgodę w konkretnym przypadku.

2. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie zamówienia przez klienta za pomocą formularza zamówienia udostępnionego w tym celu w Internecie, a następnie przyjęcie zamówienia przez South Pole. Zamówienie może zostać przyjęte dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty za zamawianą liczbę certyfikatów (VERs). Po otrzymaniu przez South Pole płatności za ww. zamówienie i umorzeniu zamówionych certyfikatów (VERs), zostaną one trwale wycofane z rynku. VCU i GS VER pochodzą z wybranych projektów realizowanych przez South Pole.

3. Dostawa

Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbywalny certyfikat, który poświadcza rekompensatę za emisje. Certyfikat nie poświadcza neutralności CO 2, ani niczego innego niż wycofanie z eksploatacji wspomnianej liczby certyfikatów CO2. Klient nie otrzymuje praw do certyfikatów (VER) sporządzonych w ramach projektów redukcji emisji. Wycofanie następuje zwykle w ciągu 6 miesięcy.

4. Terminy i płatności

Klient ma świadomość, że przystępując do niniejszej Umowy, składa u South Pole zamówienie zakupu i że jego karta kredytowa zostanie obciążona kwotą ceny zakupu w chwili kliknięcia okienka zakupu.

Po otrzymaniu płatności, South Pole dokona offsetingu uzgodnionej ilości emisji CO 2, będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

5. Podatek od wartości dodanej VAT

Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza terytorium Szwajcarii są odpowiedzialne za składnie deklaracji podatkowych w swoich krajach. W przypadku klientów szwajcarskich wszystkie ceny należne zgodnie z warunkami niniejszej Umowy zawierają szwajcarski podatek VAT.

6. Zakres odpowiedzialności

South Pole, jak również jego pracowników, przedstawiciele prawni oraz pełnomocy, ponoszą odpowiedzialnść jedynie za działania nieumyślne.

7. Adres

Dostawca i wykonawca ofert znajdujących się na niniejszej stronie internetowej jest:
South Pole Carbon Asset Management AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zurych
Szwajcaria

info@southpole.com
Telefon: 0041 43 501 501 3550

8. Polityka prywatności

South Pole gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe zgodnie ze szwajcarskimi przepisami o ochronie danych osobowych, jak również z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa szwajcarskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych (w szczególności z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (GDPR)). Szczegółowe informacje na temat naszej polityki prywatności znajdą Państwo na: https://www.southpole.com/privacy-policy.

Dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji są przechowywane w ścisłej zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i służą wyłącznie realizacji zamówienia. Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne. South Pole jest upoważniony do ujawnienia danych osobowych w celu sprawdzenia zdolności kredytowej i monitorowania płatności.

Klient, dokonując zakupu certyfikatów VERs, wyraża zgodę na przechowywanie przez South Pole następujących danych:
Imię, nazwisko
Ulica, kod pocztowy, kraj
Adres e-mail
Informacje o karcie kredytowej

W przypadku, gdy klient został przekierowany na tę stronę płatności za pośrednictwem strony internetowej partnera, niektóre wprowadzone dane (np. kod pocztowy i kraj) zostaną pobrane bezpośrednio od danego partnera lub mu przekazane. W drugim przypadku zostanie zastosowana polityka ochrony danych osobowych partnera.

W przypadku, kiedy klient korzysta z opcji rejestracji przez logowanie, wyraża zgodę na przechowanie przez South Pole swoich danych na użytek kolejnych zamówień.

9. Przepisy końcowe

Niniejsze warunki i zasady będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

W przypadku, gdy klient jest przedsiębiorcą, wyłaczną właściwością sądową ma sąd miasta Zurych dla wszystkich powództw wniesionych w związku z transakcją. W innych przypadkach właściwość sądowa wynika z art. 22 ustawy o jurysdykcji.

South Pole zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Ujawnienie rachunków za CO 2
Obliczenia emisji South Pole opierają się na najlepszych dostępnych informacjach i te służą do określenia odpowiedniej ilości offsetów CO 2.

Obliczenia są co roku poddawane przeglądowi, tak aby zawsze odzwierciedlały ogólnie przyjęte najlepsze praktyki. W przypadku zmiany tych informacji, South Pole nie ponosi odpowiedzialności za kompensowanie wynikające z poprzednich transakcji.

South Pole kompensuje emisje wyłącznie na podstawie informacji dostarczonych przez klienta. Nie ponosi odpowiedzialności za kompensatę CO 2 emitowanego przez produkty lub w wyniku działań nieobjętych niniejszą Umową lub są wynikiem błędów popełnionych przez klienta przy przedstawieniu informacji lub obliczeń. South Pole Carbon dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawdziwość i dokładność danych we wszystkich istotnych aspektach w chwili dokonania obliczeń. Mimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności przedstawionych danych, South Pole nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, adekwatności, jakości lub przydatności informacji wykorzystywanych w określonym celu. Wszelkie oświadczenia i gwarancje są wykluczone w najszerszym zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.

Developing Solutions Worldwide

We have the right answer for helping you with all sustainability issues.

Projects overview
Thank you for your interest!

Please enter your details below to access the file.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue