Certifieringsstandarder för klimatprojekt

Alla våra projekt följer internationellt erkända standarder för projekt för klimatkompensation och granskas regelbundet av oberoende tredjepartsorganisationer.

As a signatory of the UN Global Compact, South Pole adheres to a strict code of ethics on anti-bribery and anti-corruption, as well as ICROA's Code of Best Practice. All of our emissions reduction projects adhere to internationally recognised standards and are audited regularly by independent third-party organisations to ensure the additionality and environmental integrity of projects.

Vi utvecklar klimatprojekt utvecklade enligt följande standarder:

Gold Standard

Gold Standard etablerades 2003 av Världsnaturfonden WWF och andra internationella organisationer för att säkerställa att klimatprojekt som drevs under FNs Clean Development Mechanism (CDM) också bidrog till hållbar utveckling. Gold Standard for the Global Goals standard landerades under 2017 för att kvantifiera, certifiera och maximera den positiva påverkan på klimat och hållbar utveckling i olika klimat- och utvecklingsinitiativ.

Gold Standard stöds av drygt 80 organisationer har certifierat fler än 1400 projekt i över 80 länder. Gold Standard Foundation lägger stor vikt vid transparens och samarbetar med sponsorer, bidragsgivare och andra aktörer på marknaden.

För mer information besök
Gold Standards hemsida

Läs mer om några av våra
Gold Standard-projekt

Verified Carbon Standard

Programmet VCS (Verified Carbon Standard) är världens mest utbredda och använda standard för frivillig klimatkompensation. Mer än 1300 VCS-projekt har bidragit till att minska koldioxidutsläppen till atmosfären med över 200 miljoner ton.

Verra, en registrerad 501(c)(3)-icke-vinstdrivande organisation, har utvecklat och driver standarderna VCS, Climate, Community & Biodiversity och Sustainable Development Verified Impact. Verra har huvudkontor i Washington DC och grundades år 2005 av miljö- och företagsledare.

För mer information besök
VCS hemsida

Läs mer om några av våra
VCS-projekt

Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standards

Standarden Climate, Community and Biodiversity (CCB) stödjer integrerade lösningar för markanvändning runt om i världen. Standarden bidrar till att utforma aktiviteter för en bättre markanvändning som både binder koldioxid, stöder lokalsamhällen och småjordbrukare och bevarar den biologiska mångfalden.

För mer information besök
Verra's hemsida

Läs mer om några av våra
CCB-projekt

Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta)

Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) är en ny standard från Verra som omfattar regelverk och kriterier för att utforma, implementera och utvärdera projekt som starkt bidrar till hållbar utveckling. Projekt som följer SD VISta granskas av tredjepartsgranskare som säkerställer att projekten uppfyller kraven och följer det strikta regelverket, samt bidrar till de globala hållbarhetsmålen (SDGs). Bidragen till de globala målen listas i programmets databas efter att projektet blivit certifierat enligt SD VISta-programmet.

För mer information besök
Verra's hemsida

Social Carbon
Social Carbon Standard utvecklades av Ecologica Institute, en brasiliansk icke-vinstdrivande organisation, för att certifiera frivilliga utsläppsminskningsprojekts bidrag till hållbar utveckling. Standarden grundas på principen att transparent värdering och kontroll av projekten förbättrar de sociala och miljömässiga effekterna vilket bidrar till att öka den långsiktiga effektiviteten av och genererar mervärde för den frivilliga utsläppsminskningen. The Social Carbon Standard används vanligtvis tillsammans med någon annan standard för minskning av växthusgaser, såsom VCS, Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) eller CDM.

För mer information besök
Social Carbons hemsida

Läs mer om några av våra
Social Carbon-projekt

Clean Development Mechanism

CDM (Clean Development Mechanism) var den första globala, miljöinvesteringsmekanismen i sitt slag. CDM är ett standardiserat klimatkompensationsinstrument och genererar så kallade CERs, Certified Emissions Reductions.

Mekanismen utvecklades av UNFCCC under Kyotoprotokollet för att stödja parter utanför Annex I (främst utvecklingsländer) i sin strävan mot en hållbar utveckling. Under CDM kan utvecklingsländer erhålla certifierade koldioxidkrediter genom utsläppsminskningsprojekt, där varje kredit motsvarar ett ton koldioxid. I samband med att Parisavtalet träder i kraft under 2020 kommer CDM att upphöra och ersättas med en ny mekanism för hållbar utveckling.

För mer information besök
CDM's hemsida

Läs mer om några av våra
CDM-projekt

The JI (Joint Implementation)

JI (Joint Implementation) är en mekanism där parter som måste minska sina utsläpp enligt Kyotoprotokollet, på ett kostnadseffektivt sätt kan att uppfylla dessa åtaganden genom att investera i utsläppsminskningsprojekt i andra länder, som även de måste minska sina utsläpp enligt Kyoto-protokollet. Den investerande parten får tillgodoräkna sig de minskade utsläppen och värdlandet för projektet gynnas av utländska investeringar och teknologiöverföring.

För mer information besök
denna webbsida

Läs mer om några av våra
CDM-projekt

Utvecklingslösningar i världen

Vi har svaren på alla dina hållbarhetsfrågor.

Projektöversikt
Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Contact John Doe

This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue