Kontakta oss
Carbon Credits Explained (förklarade)

Carbon Credits Explained (förklarade)

Det innebär också att projektet inte skulle vara lönsamt utan intäkterna från koldioxidkrediter.

På South Pole ser vi klimatförändringarna som ett pussel, och som med alla pussel finns det flera bitar som passar ihop för att komplettera bilden.

Det är brådskande att minska utsläppen och minska koldioxidutsläppen i samhället, men tiden håller på att rinna ut och tekniken för att göra detta är inte alltid möjlig. Det är där koldioxidkrediter kommer in i bilden.

Företag och privatpersoner kan ansvara för sina oundvikliga utsläpp genom att köpa koldioxidkrediter från certifierade verksamheter som stöder samhällsutveckling, skyddar ekosystem eller installerar effektiv teknik för att minska eller avlägsna utsläpp från atmosfären. Läs vidare för att få veta mer!

Frequently asked questions

Varför bör man minska halterna av kol och växthusgaser i atmosfären?

Forskare vid IPCC har visat att ökade nivåer av växthusgaser i atmosfären värmer upp planeten. Detta skapar extrema väderförändringar runt om i världen. För närvarande är förbränning av fossila bränslen - kol, olja och gas - den främsta orsaken till de ökade växthusgasnivåerna. 

Under FN:s och Parisavtalets flagg har världens länder gått samman för att förklara att omedelbara åtgärder måste vidtas för att minska utsläppen om vi ska kunna behålla en beboelig planet som kan försörja världens befolkning. 

Den senaste forskningen understryker att alla måste vidta brådskande åtgärder för att skydda några av de mest sårbara ekosystemen och samhällena på planeten.

Varför ska man investera i klimatskydd?

De nuvarande löftena och åtgärderna är inte tillräckliga och tiden för att hålla klimatförändringen i schack är knapp. Vi måste öka ambitionerna och mobilisera klimatfinansiering för att minska utsläppen av växthusgaser drastiskt för att nå internationellt fastställda mål, t.ex. Parisavtalet och Sustainable Development Goals (SDG).

Utöver de moraliska drivkrafterna blir det alltmer nödvändigt för företagen att vidta åtgärder för att kunna fortsätta sin verksamhet, till exempel genom att bygga motståndskraftiga leveranskedjor och minska de finansiella riskerna, eller genom att upprätthålla konsumenternas förtroende. Att flytta kapital till klimatsmarta lösningar öppnar dörrar till många möjligheter och kan vara en långsiktig tillväxtmotor.

Vad är utsläppskrediter och hur fungerar de?

Koldioxidkrediter är mätbara och verifierbara utsläppsminskningar från certifierade klimatprojekt som reducerar, avlägsnar eller undviker utsläpp av växthusgaser (GHG). Men de medför också en hel rad andra positiva fördelar, till exempel att de förbättrar samhällen, skyddar ekosystem, återställer skogar eller minskar beroendet av fossila bränslen. 

Projekten måste följa en rigorös uppsättning kriterier för att klara verifiering av tredjepartsorganisationer och en granskning av en expertpanel vid en ledande standard för koldioxidkompensation som Verra eller Gold Standard. 

När en organisation eller en enskild person har köpt en koldioxinkredit är krediten permanent avskriven så att den inte kan återanvändas.


Vad kännetecknar ett bra klimatprojekt?

Det är detaljerna som är nyckeln.

Högkvalitativa koldioxidkrediter följer en strikt uppsättning standarder. Du kan kontrollera detta genom att se till att de projekt du investerar i är registrerade i en tredjeparts internationellt erkänd verifieringsstandard, t.ex. Gold Standard, )Verra's Verified Carbon Standard (VCS), Social Carbon och Climate, Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS), eller standarder som verifieras av UNFCCC.

Dessa standarder lyfter också fram ytterligare fördelar utöver koldioxid - alla South Pole-projekt bidrar till minst tre av FN:s mål för hållbar utveckling. Det kan handla om att förbättra hälsan, skapa bättre utbildningsmöjligheter, förbättra bevarandet av vilda djur och växter eller till och med bygga upp hållbara samhällen.

Hur vet jag att utsläppsminskningarna verkligen sker?

De ICROA-godkända verifieringsstandarder som alla projekt med anknytning till Sydpolen följer garanterar att projektet är verkligt, verifierat, permanent och ytterligare. 

För att öka öppenheten tilldelas koldioxidkrediterna serienummer och utfärdas, överförs och tas bort permanent i offentligt tillgängliga utsläppsregister.

Vad betyder additionalitet?

Detta kan ofta vara den svåraste delen av koldioxidkompensation att förstå, men teoretiskt sett är det enkelt.

Additionalitet innebär att de utsläppsminskningar som uppnås genom projektet måste vara "högre än vad som är normalt". Det innebär att de inte skulle ha skett om projektet inte hade genomförts.

Genom att köpa koldioxidkrediter finansierar du direkt klimatåtgärder och hållbar utveckling, idag.

Spelar det någon roll var i världen projektet är beläget?

Stigande koldioxidnivåer är ett internationellt problem; det finns inga gränser i atmosfären. Det spelar alltså ingen roll var det projekt du köper koldioxidkrediter från är beläget.

Många av våra projekt är verksamma i mindre ekonomiskt utvecklade länder, eftersom vi där ofta kan skapa en större effekt för lokalsamhället tack vare gemensamma fördelar och extra aktiviteter.

Kariba Forest Protection-projektet uppnår till exempel sitt primära mål att skydda ett stort skogsområde vid Karibasjöns stränder genom att förbättra de lokala försörjningsmöjligheterna med utbildningsmöjligheter, alternativa inkomstströmmar och tillgång till rent vatten och hälsovård.

Vilka är de olika typerna av klimatprojekt?

Projekten minskar eller tar bort mängden växthusgaser i atmosfären på minst ett av tre sätt.

På det första undviker man utsläpp av växthusgaser, till exempel genom att ersätta energi från fossila bränslen med energi från förnybara källor.

Det andra sättet är att ta bort utsläpp från atmosfären, till exempel genom att plantera fler träd, som binder - eller fångar - kol från atmosfären och lagrar det i flytande eller fast form.

Den tredje metoden fångar upp och förstör utsläpp, t.ex. genom att fånga upp metan - en växthusgas som är många gånger starkare än koldioxid - från avloppsvatten.

South Pole har hundratals olika typer av klimatprojekt som täcker följande områden:

Naturbaserade lösningar

bland annat återplantering av skog, återställande av mark, skogsskydd, hållbar markförvaltning och jordbruk .

Nature-based-solutions

 • Skogsskydd i Kariba, Zimbabwe
 • Mamize naturreservat, Kina
 • Afognak Forest Carbon, USA
 • Återställande av nedbruten mark, Colombia

Se våra naturbaserade lösningar i aktion!

Förnybar energi

inklusive: Vattenkraftprojekt, vindkraftprojekt, solenergi och geotermisk energi.

Renewable energy projects

 • Aura Solar, Mexiko
 • Salavatli geothermal energy, Turkiet
 • Mytrah wind power, Indien
 • Musi river hydro, Indonesien

Se våra förnybar energi projekt lösningar i aktion!

Gemenskapsprojekt

bland annat: förbättrad teknik för spisar, tillgång till rent vatten.

Carbon offset

 • Energieffektivitet för att stärka kvinnors ställning, Nepal
 • Tillgång till rent vatten för bättre hälsa, Kambodja.

Se våra gemenskapsprojekt lösningar i aktion!

Energi från avfall

inklusive biogas från avfallsdeponier och industries samt biomassa.

Waste-to-energy

 • Everbright Landfill Gas, Kina
 • Biogas för grönare jordbruk, Schweiz

Se våra energi från avfall projekt lösningar i aktion!

Du kan se ett urval av South Pole's klimatskyddsprojekt här.

Hur skiljer sig projekt för att avlägsna och undvika koldioxid från varandra?

Projekt för borttagning av koldioxid tar, som namnet antyder, bort kol från atmosfären. I stort sett delas de in i två kategorier: naturliga koldioxidavskiljningar, som trädplantering som binder kol när träden växer, och tekniska koldioxidavskiljningar, till exempel direkt luftintag. Läs mer om våra lösningar för att avlägsna koldioxid här.

Projekt för att undvika koldioxid bidrar till klimatåtgärder genom att förhindra att kol som skulle ha släppts ut i atmosfären släpps ut. Det kan handla om att bygga en vindkraftspark för att minska beroendet av fossila bränslen, reparera borrhål för att ersätta behovet av att rena vatten genom att koka det på öppen eld och förhindra avskogning.

Vilken typ av projekt bör ett företag stödja?

På kort sikt skapar utsläpp och sedan avlägsnande av kol från atmosfären större osäkerhet och risk än om man helt enkelt undviker att släppa ut det från början.

Att finansiera förebyggande i dag är avgörande i övergångsfasen mot nettonollutsläpp eftersom det påskyndar de globala minskningarna, tjänar klimaträttvisan, skyddar våra befintliga kolsänkor som skogar och med dem den biologiska mångfalden och undviker utsläpp av mycket potenta växthusgaser som metan som har kortsiktiga effekter.

Kort sagt måste vi fortsätta att minska utsläppen och stödja projekt som förhindrar att utsläppen kommer in i atmosfären om vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar.

Under de kommande årtiondena kommer utsläpp av koldioxid att öka i betydelse när vi närmar oss både offentliga och privata nettonollmål. När vi väl når nettonoll måste alla nya restutsläpp neutraliseras med hjälp av koldioxidupptag.

Företag har börjat investera i teknik för eliminering av koldioxid i dag så att den kan skalas upp i framtiden. Detta får dock inte försena eller påverka de brådskande ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen eller de systemförändringar som krävs för en framtid som är socialt rättvis och miljömässigt hållbar.

Varför varierar priserna på koldioxidkrediter?

Det finns ett antal skäl till att priserna på koldioxidkrediter varierar, till exempel: 

 • Det värde som projekten ger utöver koldioxid, t.ex. att vissa projekt ger kvinnor mer inflytande eller har en direkt inverkan på människors liv; 
 • Olika kostnader för genomförandet beroende på projektets storlek och plats;
 • På samma sätt är vissa typer av teknik dyrare än andra; 
 • Slutligen kan bestämmelserna om koldioxidprissättning också påverka priserna på de frivilliga koldioxidmarknaderna; 
 • Slutligen styrs priserna i stor utsträckning av utbud och efterfrågan.

Vilken effekt har det att köpa koldioxidkrediter?

South Pole anser att koldioxidkrediter spelar en avgörande roll för att uppnå globala klimatmål och stödja en rättvis övergång. Kompensation av oundvikliga utsläpp genom koldioxidprojekt: 

 • katalyserar snabbare klimatåtgärder,
 • sätter ett pris på koldioxid,
 • lockar till sig finansiering till kvalificerade och välförtjänta projekt,
 • utvecklar och skalar upp lösningar som dramatiskt minskar utsläppen och underlättar hållbar utveckling,
 • och gör det möjligt för företag att göra något (i stället för ingenting) på sin väg mot nettonoll. 

Kolkrediter som certifieras enligt ICROA-godkända standarder garanterar att utsläppsminskningar som uppnås av kolprojekt följer de högsta kvalitetsprinciperna och processerna. Detta garanterar transparens, ansvarsskyldighet och inverkan av koldioxidfinansiering. 

Men koldioxidkrediter bör aldrig prioritera utsläppsminskningar, utan vara en del av en holistisk och ambitiös klimatstrategi.

Hur kan koldioxidkrediter stödja ett företags övergripande klimatstrategi?

Att investera i koldioxidkrediter är ofta ett nödvändigt steg för att uppnå mål och åtaganden, t.ex. koldioxidneutralitet eller nettonoll.

Kolkrediter finansierar viktig verksamhet för att rädda planeten och riktar finansiering till områden som mest behöver den och minskar utsläppen, just nu. De är dock inte en snabb lösning eller en licens för att fortsätta förfaranden som skadar miljön.

Företagen måste ta ett helhetsgrepp och utveckla en bred hållbarhetsstrategi för att vägleda sin klimatresa och förankra den i alla delar av verksamheten.

Läs mer om vår strategi för klimatåtgärder med stor inverkan.

Vilken roll spelar South Pole på koldioxidmarknaden?

I 15 år har South Pole varit engagerad på koldioxidmarknaderna. Vår expertis omfattar hantering av intressenter, rådgivning om åtgärder för att minska utsläppen och utarbetande av teknisk dokumentation för ett projekt för att generera koldioxidkrediter enligt de ledande globala koldioxidstandarderna. 

Genom vårt globala nätverk kopplar vi samman certifierade projekt som drivs av våra lokala partner med klimatmedvetna organisationer som vill ta itu med sitt koldioxidavtryck. 

Bland våra partner för projektgenomförande finns icke-statliga organisationer, grupper av ursprungsbefolkningar, markägare och privata organisationer som behöver koldioxidfinansiering för att finansiera sin verksamhet för att rädda planeten.

Om en kund investerar i ett projekt i South Pole, vart tar pengarna vägen?

Av försäljningsintäkterna går en betydande del direkt till projektet så att det kan genomföra klimatskyddande åtgärder.

En mindre del betalas för registrering och regelbunden revisionsprocess, avgifter för koldioxidregistret samt South Pole's egen tid och investeringar. Alla dessa steg är avgörande för att säkerställa att koldioxidkrediterna är intakta och för att hjälpa projektägaren att få tillgång till koldioxidfinansiering.

Vårt team både utvecklar och säljer kolkrediter. Detta innebär att de flesta av våra kolkrediter kommer direkt från projektet, snarare än via mäklare. På så sätt slipper vi mellanhänderna så att största möjliga investering går direkt till projektverksamheten.

Vilka effekter har South Pole skapat genom klimatåtgärder?

Som en av de största globala projektutvecklarna har vi utvecklat över 700 klimatåtgärder inom förnybar energi, skogsbruk, jordbruk, industri, hushåll och offentliga institutioner över hela världen.

Med våra kunders stöd har vi påverkat över 20 miljoner människor runt om i världen på ett positivt sätt, sparat över 100 miljoner ton koldioxid, möjliggjort produktion av mer än 140 000 GWh förnybar energi, skyddat eller återställt över 55 000 km2 mark och bidragit till att skapa nästan 100 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer! Läs mer här.

Läs mer här

hilton-banner-v3-no-logo-south-pole-01.jpg

Client Case Studies

Take a look at our case studies for some inspiration.

climate-journey-banner-south-pole.jpeg

Din klimatresa

#Vårklimatresa är också din. Prata med oss om hur du kan komma igång med din klimatresa idag.

kariba-project.jpg

Carbon Credits

Align climate and sustainability action with brand and business.

Andrea Rumiz, Director Key Accounts
Nu vet du resultatet, vilka klimatåtgärder vidtar du?