Kontakta oss
error page

Vad är Klimatkompensation?

Beaktande: Det innebär också att projektet inte skulle vara lönsamt utan intäkterna från reduktionsenheter.

På South Pole ser vi klimatförändringarna som ett pussel, för att få ta del av den kompletta bilden behöver vi flera olika bitar.

Vi behöver snabba på minskning av koldioxidutsläppen i samhället, men tiden är knapp och tekniken för att göra det är inte alltid möjlig. Det är där reduktionsenheter kommer in i bilden.

Företag och privatpersoner kan ansvara för sina oundvikliga utsläpp genom att köpa reduktionsenheter från certifierade verksamheter som stöder samhällsutveckling, skyddar ekosystem eller installerar effektiv teknik för att minska eller avlägsna utsläpp från atmosfären. Läs vidare för att få veta mer!

Vanligt förekommande frågor

Varför bör man minska halterna av kol och växthusgaser i atmosfären?

Forskare vid IPCC har visat att ökade nivåer av växthusgaser i atmosfären värmer upp planeten. Detta skapar extrema väderförändringar runt om i världen. För närvarande är förbränning av fossila bränslen - kol, olja och gas - den främsta orsaken till de ökade växthusgasnivåerna.

Under FN:s och Parisavtalets flagg har världens länder gått samman för att förklara att omedelbara åtgärder måste vidtas för att minska utsläppen om vi ska kunna behålla en beboelig planet som kan försörja världens befolkning.

Den senaste forskningen understryker att alla måste vidta kraftåtgärder för att skydda de mest sårbara ekosystemen och samhällena på planeten.

Varför ska man investera i klimatskydd?

De nuvarande löftena och åtgärderna är inte tillräckliga och tiden är knapp. Vi måste öka ambitionerna och mobilisera klimatfinansiering för att minska utsläppen av växthusgaser drastiskt för att nå internationellt fastställda mål, t.ex. Parisavtalet och Sustainable Development Goals (SDG).

Utöver de moraliska drivkrafterna blir det alltmer nödvändigt för företagen att vidta åtgärder för att kunna fortsätta sin verksamhet, till exempel genom att bygga motståndskraftiga leveranskedjor och minska de finansiella riskerna, eller genom att upprätthålla konsumenternas förtroende. Att flytta kapital till klimatsmarta lösningar öppnar dörrar till många möjligheter och kan bli en långsiktig tillväxtmotor.

Vad är reduktionsenheter och hur fungerar de?

Reduktionsenhet är mätbara och verifierbara från certifierade klimatprojekt som reducerar, avlägsnar eller undviker utsläpp av växthusgaser (GHG). Men de medför också en hel rad andra positiva fördelar, till exempel att de förbättrar samhällen, skyddar ekosystem, återställer skogar eller minskar beroendet av fossila bränslen.

Projekten måste följa strikta kriterier för att klara verifiering av tredjeparts organisationer samt en granskning av en ledande standard för koldioxidkompensation som Verra eller Gold Standard.

När en organisation eller en enskild person har köpt en reduktionsenhet är krediten permanent avskriven så att den inte kan återanvändas.


Vad kännetecknar ett bra klimatprojekt?

Nyckeln är i detaljerna.

Högkvalitativa reduktionsenheter följer en strikta uppsättning standarder. Du kan kontrollera detta genom att se till att de projekt du investerar i är registrerade i en tredjeparts internationellt erkänd verifieringsstandard, t.ex. Gold Standard, Verras Verified Carbon Standard (VCS), Social Carbon och Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS), eller standarder som verifieras av UNFCCC.

Dessa standarder lyfter också fram ytterligare fördelar utöver koldioxid - alla South Pole-projekt bidrar till minst tre av FN:s mål för hållbar utveckling. Det kan handla om att förbättra hälsan, skapa bättre utbildningsmöjligheter, förbättra bevarandet av vilda djur och växter eller till och med bygga upp hållbara samhällen.

Hur vet jag att minskningarna verkligen sker?

De ICROA-godkända verifieringsstandarder som alla projekt med anknytning till South Pole följer, garanterar att projektet är verkligt, verifierat, bestående och additionalitet.

För att öka transparensen tilldelas reduktionsenheter ett serienummer och utfärdas, överförs och tas bort permanent i offentligt tillgängliga utsläppsregister.

Vad betyder additionalitet?

Detta är oftast den svåraste delen av kompensationen att förstå, men teoretiskt sett är det enkelt.

Additionalitet innebär att de utsläppsminskningar som uppnås genom projektet måste vara "högre än vad som är normalt". Det innebär att de inte skulle ha skett om projektet inte hade genomförts.

Genom att köpa reduktionsenheter finansierar du klimatåtgärder och hållbar utveckling, redan idag.

Spelar det någon roll var i världen projektet är beläget?

Stigande koldioxidnivåer är ett internationellt problem; det finns inga gränser i atmosfären. Det spelar alltså ingen roll var det projekt du köper reduktionsenheter från är lokaliserat. Många av våra projekt är verksamma i mindre ekonomiskt utvecklade länder, eftersom vi kan skapa en större effekt för det lokala samhället tack vare gemensamma fördelar och extra aktiviteter.

Kariba Forest Protection-projektet uppnår sitt primära mål att skydda ett stort skogsområde vid Karibasjöns stränder. Projektet förbättra de lokala försörjningsmöjligheterna bidrar med utbildningsmöjligheter, ger alternativa inkomstströmmar och tillgång till rent vatten och hälsovård.

Vilka är de olika typerna av klimatprojekt?

Projekten minskar eller tar bort mängden växthusgaser i atmosfären på minst ett av tre sätt.

Det första undviker man utsläpp av växthusgaser, till exempel genom att ersätta energi från fossila bränslen med energi från förnybara källor.

Det andra sättet är att ta bort utsläpp från atmosfären, till exempel genom att plantera fler träd, som binder - eller fångar upp kol från atmosfären och lagrar det i flytande eller fast form.

Den tredje metoden fångar upp och förstör utsläpp, t.ex. genom att fånga upp metan - en växthusgas som är många gånger starkare än koldioxid - från avloppsvatten.

South Pole har hundratals olika typer av klimatprojekt som täcker följande områden:

Naturbaserade lösningar

Bland annat återplantering av skog, återställande av mark, skogsskydd, hållbar markförvaltning och jordbruk.

Förnybar energi

Inklusive: Vattenkraftprojekt, vindkraftprojekt, solenergi och geotermisk energi.

Gemenskapsprojekt

Bland annat: förbättrad teknik för spisar, tillgång till rent vatten.

Energi från avfall

Inklusive biogas från avfallsdeponier och industries samt biomassa.

Du kan se ett urval av South Pole's klimatskyddsprojekt här.

Hur skiljer sig projekt för att avlägsna och undvika koldioxid från varandra?

Projekt för borttagning av koldioxid tar, som namnet antyder, bort kol från atmosfären. I stort sett delas de in i två kategorier: naturliga koldioxidavskiljningar, som trädplantering som binder kol när träden växer, och tekniska koldioxidavskiljningar, till exempel direkt luftintag Läs mer om våra lösningar för att avlägsna koldioxid här.

Projekt för att undvika koldioxid bidrar till klimatåtgärder genom att förhindra att kol som skulle ha släppts ut i atmosfären släpps ut. Det kan handla om att bygga en vindkraftspark för att minska beroendet av fossila bränslen, reparera borrhål för att ersätta behovet av att rena vatten genom att koka det på öppen eld och förhindra avskogning.

Vilken typ av projekt bör ett företag stödja?

På kort sikt skapar utsläpp och sedan avlägsnande av kol från atmosfären större osäkerhet och risk än om man helt enkelt undviker att släppa ut det från början.

Att finansiera förebyggande är avgörande i övergångsfasen mot nettonollutsläp. Eftersom det påskyndar de globala minskningarna, tjänar klimaträttvisan, skyddar våra befintliga kolsänkor som skogar och med dem den biologiska mångfalden och undviker utsläpp av mycket potenta växthusgaser som metan som har kortsiktiga effekter.

Kort sagt måste vi fortsätta att minska utsläppen och stödja projekt som förhindrar att utsläppen kommer in i atmosfären om vi ska kunna undvika katastrofala klimatförändringar.

Under de kommande årtiondena kommer utsläpp av koldioxid att öka i betydelse när vi närmar oss både offentliga och privata nettonollmål. När vi väl når nettonoll måste alla nya restutsläpp neutraliseras med hjälp av koldioxidupptag.

Företag har börjat investera i teknik för eliminering av koldioxid i dag så att den kan skalas upp i framtiden. Detta får dock inte försena eller påverka de brådskande ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen eller de systemförändringar som krävs för en framtid som är socialt rättvis och miljömässigt hållbar

Varför varierar priserna på utsläppsrätter?

Det finns ett antal skäl till att priserna på utsläppsrätter varierar, till exempel:

  • Det värde som projekten ger utöver koldioxid, t.ex. att vissa projekt ger kvinnor mer inflytande eller har en direkt inverkan på människors liv;
  • Olika kostnader för genomförandet beroende på projektets storlek och plats;
  • På samma sätt är vissa typer av teknik dyrare än andra;
  • Slutligen kan bestämmelserna om koldioxidprissättning också påverka priserna på de frivilliga koldioxidmarknaderna;
  • Slutligen styrs priserna i stor utsträckning av utbud och efterfrågan.

Vilken effekt har det att köpa utsläppsrätter?

South Pole anser att reduktionsenheter spelar en avgörande roll för att uppnå globala klimatmål och stödja en rättvis övergång. Kompensation av oundvikliga utsläpp genom koldioxidprojekt:

  • katalyserar snabbare klimatåtgärder,
  • sätter ett pris på koldioxid,
  • finansiering till kvalificerade och välförtjänta projekt,
  • utvecklar och skalar upp lösningar som drastiskt minskar utsläppen och underlättar hållbar utveckling,
  • Ger företag en möjlighet att göra något (i stället för ingenting) på sin väg mot nettonoll.

Reduktionsenheter som certifieras enligt ICROA-godkända standarder garanterar att utsläppsminskningar som uppnås av projekt följer de högsta kvalitetsprinciperna och processerna. Detta garanterar transparens, ansvarsskyldighet och inverkan av koldioxidfinansiering.

bör aldrig prioritera utsläppsminskningar, utan vara en del av en holistisk och ambitiös klimatstrategi.

Hur kan reduktionsenheter stödja ett företags övergripande klimatstrategi?

Att investera i reduktionsenheter är ofta ett nödvändigt steg för att uppnå mål och åtaganden, t.ex. koldioxidneutralitet eller nettonoll.

Kolkrediter finansierar viktig verksamhet för att rädda planeten och riktar finansiering till områden som mest behöver den och minskar utsläppen, just nu. De är dock inte en snabb lösning eller en licens för att fortsätta förfaranden som skadar miljön.

Företagen måste ta ett helhetsgrepp och utveckla en bred hållbarhetsstrategi för att vägleda sin klimatresa och förankra den i alla delar av verksamheten.

Läs mer om vår strategi för klimatåtgärder med stor inverkan.

Vilken roll spelar South Pole på koldioxidmarknaden?

South Pole har varit engagerad på koldioxidmarknaderna i 15 år. Vår expertis omfattar hantering av intressenter, rådgivning om åtgärder för att minska utsläppen och utarbetande av teknisk dokumentation för ett projekt för att generera reduktionsenheter enligt de ledande globala koldioxidstandarderna.

Genom vårt globala nätverk kopplar vi samman certifierade projekt som drivs av våra lokala partner med klimatmedvetna organisationer som vill ta itu med sitt koldioxidavtryck.

Bland våra projektpartner finns icke-statliga organisationer, v ursprungsbefolkningsgrupper, markägare och privata organisationer som behöver koldioxidfinansiering för att finansiera sin verksamhet.

Investeringar South Pole projekt, hur fördelas pengarna?

Av försäljningsintäkterna går en väsentlig del direkt tillbaka till projektet .

En mindre del betalas för registrering och regelbunden revisionsprocess, avgifter för koldioxidregistret samt South Pole's egen tid och investeringar. Alla dessa steg är avgörande för att säkerställa att reduktionsenheter är intakta och för att hjälpa projektägaren att få tillgång till koldioxidfinansiering.

Vårt team både utvecklar och säljer kolkrediter. Detta innebär att de flesta av våra kolkrediter kommer direkt från projektet, snarare än via mäklare. På så sätt slipper vi mellanhänderna så att största möjliga investering går direkt till projektverksamheten.

Vilka effekter har South Pole skapat genom klimatåtgärder?

Som en av de största globala projektutvecklarna har vi utvecklat över 1000 klimatåtgärder inom förnybar energi, skogsbruk, jordbruk, industri, hushåll och offentliga institutioner över hela världen

Med våra kunders stöd har vi påverkat över 20 miljoner människor runt om i världen på ett positivt sätt, sparat över 100 miljoner ton koldioxid, möjliggjort produktion av mer än 140 000 GWh förnybar energi, skyddat eller återställt över 55 000 km2 mark och bidragit till att skapa nästan 100 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer! Läs mer här. Läs mer här.

Relaterat Innehåll

nandos-case-study.jpg

Våra kunder

Mer är 1000 kunder i över 20 länder anlitar oss för att förstå deras klimatrisker och möjligheter.

your-climate-journey-banner.jpeg

Klimatresan

Kontakta oss för att diskutera er klimatresa. #Vårklimatresa

carbon-credits-banner.jpg

Finansiera klimateåtgärder och köp reduktionsenheter

Genom att stödja certifierade projekt runt om i världen främjar du trovärdiga klimatåtgärder och hållbar utveckling.

Available Languages