Kontakta oss

Koldioxidkrediter förklarade

Frågor om finansiering av klimatåtgärder genom koldioxidkrediter.

På South Pole ser vi klimatförändringar som ett pussel, och som med alla pussel, behövs det olika bitar för att slutföra bilden.

Det är brådskande att minska koldioxidutsläppen i ekonomierna över världen. Men den omfattande omställningen som krävs för att minska absoluta utsläpp tar tid, och det är något vi inte har. Både företag och individer kan finansiera klimatåtgärder på väg mot nettonoll med hjälp av koldioxidkrediter för att stödja verifierade projekt som mätbart minskar de globala utsläppen samtidigt som de också bidrar mot flertalet andra positiva effekter som tex. Tatt underlätta samhällsutveckling, skydda sårbara ekosystem eller implementeringen av effektiv teknik.

Varför behöver vi klimatfinansiering? Vad är koldioxidkrediter? Hur kan man försäkra maximal positiv påverkan? Läs vidare för att ta reda på mer!

video-preview

Hur koldioxidkrediter med hög integritet bestäms

En koldioxidkredit med hög integritet innebär att ett ton koldioxid har reducerats eller avlägsnats från atmosfären. Denna minskning eller borttagning har certifierats enligt en internationellt erkänd standard. Titta på videon för att lära dig mer om de vägledande principerna från South Poles experter.

Vanliga frågor

Koldioxidkrediter

Varför måste halterna av kol och växthusgaser (GHG) i atmosfären minskas?

Forskare vid IPCC har visat att ökade nivåer av växthusgaser i atmosfären värmer planeten. Detta skapar extrema väderförändringar runt om i världen. För närvarande är förbränning av fossila bränslen - kol, olja och gas - den främsta drivkraften för ökade växthusgasnivåer. Under FN- och Parisavtalets fana har världens länder gått samman för att förklara att brådskande åtgärder måste vidtas för att minska utsläppen om vi ska kunna upprätthålla en beboelig planet som kan försörja världens befolkning. Den senaste forskningen betonar att alla måste vidta brådskande åtgärder för att skydda några av de mest utsatta ekosystemen och samhällena på planeten.

Varför stödja klimatprojekt utanför din värdekedja?

Nuvarande löften och åtgärder misslyckas, fönstret för att hålla klimatförändringarna i schack krymper.

Företag spelar en viktig roll när det gäller att öka ambitionen och mobilisera betydande mängder klimatfinansiering före 2030 för att dramatiskt minska utsläppen av växthusgaser, samt bidra till att nå internationellt ratificerade mål som Parisavtalet och målen för hållbar utveckling (SDG).

Genom att finansiera klimatåtgärder kan företagen fastställa ett internt pris på koldioxid, så att det stimulerar dem att minska koldioxidutsläppen snabbare. En nyligen genomförd studie utförd av Trove avslöjade dessutom att företag som använder koldioxidkrediter som en del av sin klimatstrategi minskar koldioxidutsläppen dubbelt så snabbt som de som inte gör det.

Utöver att minska koldioxidutsläppen mot globala nettonoll är det nödvändigt för företag att samtidigt ytterligare minska sina egna utsläpp utöver sin verksamhet och värdekedja. SBTi uppmuntrar företag att investera i klimatåtgärder bortom sin egna värdekedja (BVCM). Följaktligen blir BVCM en naturlig del av varje klimatstrategi. Och inte bara BVCM, utan också att nå nettonoll så småningom, här kan företag finansiera klimatåtgärder med koldioxidkrediter. Inget företag i någon bransch förväntas minska koldioxidutsläppen helt och hållet. Genom att erkänna detta faktum lovar SBTi att använda koldioxidkrediter för borttagning för att neutralisera återstoden av utsläppen till målåret netto noll (beroende på bransch, mellan 10 och 30%).

Vad är koldioxidkrediter och hur fungerar de?

Koldioxidkrediter är mätbara, verifierbara utsläppsminskningar från certifierade klimatåtgärdsprojekt. Dessa projekt minskar, undviker eller tar bort utsläpp av växthusgaser (GHG). Dessutom ger de också en hel mängd andra positiva fördelar, till exempel stärker de samhällen, skyddar ekosystem, återställer skogar eller minskar beroendet av fossila bränslen.

Projekten måste följa en rigorös uppsättning kriterier för att klara verifiering av tredjepartsbyråer och en granskning av en panel av experter på ledande certifieringsstandarder som Verras Verified Carbon Standard eller Gold Standard.

Efter att en organisation eller en individ köper en koldioxidkredit pensioneras krediten permanent så att den inte kan återanvändas.


Klimatprojekt

Vad är ett bra klimatprojekt? Nyckeln ligger i detaljerna.

Högkvalitativa koldioxidkrediter följer en strikt uppsättning standarder. Dessa standarder har tidigare godkänts av organisationer som International Carbon Reduction and Offsetting Accreditation (ICROA). Du kan kontrollera detta genom att se till att de projekt du stöder är registrerade med en internationellt erkänd verifieringsstandard från tredje part, till exempel Gold Standard, Verra's Verified Carbon Standard (VCS), Social Carbon och Climate Community and Biodiversity Standards (CCBS), eller standarder som verifierats av UNFCCC.

Dessutom har Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) publicerat de grundläggande koldioxidprinciperna (CCPs) som ett riktmärke för koldioxidkrediter med hög integritet, vilket höjer ribban för högkvalitativa attribut som additionalitet och beständighet för varje klimatåtgärdsprojektmetodik. ICVCM uppskattar att i slutet av 2023 kommer de första "CCP-märkta" kolkrediterna att finnas tillgängliga på marknaden.

Alla South Poles projekt har verifierats för att säkerställa att de överensstämmer med en eller flera av de nämnda standarderna och att de är additionella (att projektet är beroende av klimatfinansiering och inte skulle ha ägt rum utan det finansiella flödet som koldioxidkrediter innebär) . Utöver detta har South Pole även utvecklat en uppsättning ytterligare integritetsåtgärder.

Dessa åtgärder tar itu med viktiga projektrisker såsom risker för partner/deltagare, tekniska/koldioxidintegritetsrisker, miljömässiga och sociala risker samt risker för anseende. I allmänhet belyser standarderna också ytterligare fördelar utöver koldioxid - alla projekt bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling. Detta kan vara att förbättra hälsan, skapa bättre utbildningsmöjligheter, skydda och främja biologisk mångfald eller bygga hållbara samhällen. På South Pole anser vi att varje trovärdig klimatlösning kontinuerligt bör utvärderas och förbättras i takt med att klimatvetenskap, ny teknik och metoder utvecklas. Vi arbetar kontinuerligt mot de högsta standarderna - utöver kraven i koldioxidstandarder. Vi strävar efter kontinuerlig förbättring genom periodisk granskning av våra egna kvalitetskriterier och integritetsprocesser.

Läs våra principer för användning av koldioxidkrediter.

Hur vet jag att utsläppsminskningarna verkligen sker?

South Poles projekt är certifierade enligt ICROA-godkända standarder för klimatcertifiering, som har utformat robusta verifieringsprocesser i flera steg som projekten måste genomgå för att kunna utfärda klimatkrediter. Detta säkerställer att projekten och de tillhörande utsläppsminskningarna är verkliga, permanenta och additionella.

Även om inledande uppskattningar görs när ett projekt inrättas (kallas ex-ante), kan koldioxidkrediter endast utfärdas när utsläppsminskningarna har ägt rum (kallas ex-post), i syfte att säkerställa noggrannhet. Därför genomgår projekten en kontinuerlig övervakning under hela sin livstid: längden på dessa övervakningsperioder varierar men måste hållas inom vissa gränser. Uppgifterna från övervakningsperioden lämnas till certifieringsstandarden i form av rapporter som godkänns av externa validerings- och verifieringsorgan, dubbelkontrolleras av certifieringsstandardens revisor och laddas upp i det offentligt tillgängliga registret för allmänheten att ta del av – här är ett exempel på ett register från ett projekt från South Poles portfölj!

För extra transparens och för att förhindra risken för dubbelräkning så återkallas koldioxidkrediter permanent efter certifieringen och överförs med unika serienummer till offentligt tillgängliga utsläppsregister.

Det finns många kontroller och granskningsmekanismer i varje steg på vägen för att utfärda koldioxidkrediter, och certifieringsstandarderna granskar och förbättrar ständigt sina metoder och processer i takt med att ny teknik eller bästa praxis utvecklas.

Que signifie l'additionnalité?

L'additionnalité signifie que les réductions d'émissions réalisées par le projet doivent être "supérieures au statu quo". Cela signifie qu'elles n'auraient pas eu lieu si le projet n'avait pas été mis en œuvre.

L'évaluation de l'additionnalité implique la prise en compte de plusieurs aspects, tels que :

 1. L'additionnalité financière: Les activités du projet peuvent-elles se maintenir financièrement sans les revenus des crédits carbone?
 2. Politique & réglementaire: Existe-t-il des réglementations ou des incitations qui renforcent ou encouragent les actions du projet?
 3. Pratique courante: Les pratiques et méthodes du projet sont-elles inhabituelles ou typiques de la région ?

Un autre facteur crucial pour garantir l'additionnalité est l'évaluation du risque de sur-émission. Ce risque varie en fonction du type de projet et peut être influencé par des facteurs tels que les émissions de référence, la modélisation des fuites, les estimations des stocks de carbone et la quantification des émissions par classe de terres. Ces considérations permettent de déterminer si le volume de crédits émis pour un projet est justifié.

Vilka olika typer av klimatprojekt finns det?

Projekten minskar eller avlägsnar mängden växthusgaser i atmosfären.

 • Exempel på projekt som undviker eller minskar utsläpp av växthusgaser är att ersätta fossil energi med energi från förnybara källor och att skydda skogar som riskerar att avverkas.
 • Exempel på projekt som avlägsnar utsläpp från atmosfären är trädplantering, som binder kol från atmosfären, och upphettning av biomassa för att producera biokol som varaktigt lagrar kol och som också kan användas som ett naturligt gödselmedel.

South Pole har bidragit till hundratals olika klimatprojekt, som täcker följande områden:

Naturbaserade lösningar (Nature-based solutions)

Inkluderar återplantering av skog, återställande av mark, skogsskydd, hållbar markförvaltning och jordbruk.

Förnybar energi

Inkluderar vattenkraftsprojekt, vindkraftsprojekt, solenergi och geotermisk energi, främst i utvecklingsekonomier.

Teknisk koldioxidinfångning

Inkluderar projekt som bygger på teknik som i huvudsak "suger upp" koldioxid och andra växthusgaser från luften och lagrar dem permanent, så att de inte kommer att släppas ut igen på minst tusen år.

Samhällen och hushåll

Inkluderar förbättrad teknik för köksspisar och tillgång till rent vatten.

Energi från avfall

Inkluderar biogas från soptippar och industrier samt biomassa.

...och många fler, såsom industri-, kemi- och tillverkningsprojekt, biobränsle- och elfordonsprojekt samt energieffektiviseringsprojekt för att nämna några!

Du kan se ett litet urval av South Poles klimatprojekt här.

Hur skiljer sig projekt för att undvika koldioxidutsläpp från projekt för koldioxidborttagning?

Projekt för undvikande av koldioxidutsläpp bidrar till klimatåtgärder genom att de förhindrar att koldioxid släpps ut i atmosfären. Det kan handla om att bygga en vindkraftspark för att minska beroendet av fossila bränslen eller att reparera borrhål för att ersätta behovet av att rena vatten genom att koka det på öppen eld, och därigenom förhindra avskogning. 

Projekt för koldioxidborttagning, som namnet antyder, avlägsnar koldioxid från atmosfären. I stort sett delas dessa in i två kategorier: naturbaserad kolinlagring, t.ex. trädplantering som binder kol när träden växer, och teknikbaserade metoder för koldioxidinfångning, t.ex. direkt luftavskiljning. Läs mer om våra lösningar för koldioxidborttagning här.

Att tänka på vid klimatfinansiering genom koldioxidkrediter

Vad bör ett företag tänka på när det väljer vilka klimatprojekt det ska finansiera?

Det finns inga fasta regler när det kommer till vilka projekt ett företag ska välja att stödja. Det finns dock några viktiga faktorer att ta hänsyn till, t.ex:

Plats: Ett projekts lokalisering kan påverka dess effektivitet. Projekt i regioner med höga utsläppsnivåer, som tillväxtmarknader, kan göra större skillnad än projekt i regioner med lägre utsläpp. Det är också viktigt att ta hänsyn till om värdlandet har lagar eller policyer som kan påverka projektet. Dessutom är det mer verkningsfullt att fokusera på projekt som delar land med företagets huvudsakliga verksamhet.

Typ av teknologi: Den teknologi som används i ett projekt påverkar omfattningen av de utsläpp som projektet kan minska. Organisationer uppmuntras att stödja projekt som tangerar deras värdekedja eller branschtyp. Ett kaffeföretag kan till exempel finansiera teknikprojekt som rör hållbar odling av kaffebönor.

Under de kommande årtiondena kommer teknologi för koldioxidinfångning att bli allt viktigare i takt med att vi närmar oss både offentliga och privata nettonollmål. När vi har nått nollutsläpp måste alla nya utsläpp neutraliseras genom koldioxidinfångning.

FN:s hållbarhetsmål: Det är viktigt att anpassa ett projekts sidovinster och bidrag till FN:s hållbarhetsmål med företagets affärsidé, värderingar och verksamhet. Ett konsumentvaruföretag kan till exempel stödja ett avfallshanteringsprojekt eller ett projekt förankrat i ett lokalsamhälle. Ett skönhetsföretag kan finansiera ett projekt som stöder kvinnors egenmakt, till exempel rena spisar. Genom att stödja klimatprojekt kan företag ta itu mer direkt med de effekter som de ger upphov till utanför sina egna värdekedjor.

Vilken typ av projekt bör ett företag stödja?

Att idag finansiera projekt för att undvika eller minska koldioxidutsläpp genom högkvalitativa klimatkrediter är avgörande i övergångsfasen till nettonollutsläpp, eftersom de enkelt uttryckt hindrar fler utsläpp från att nå atmosfären.

De bidrar också till klimaträttvisa och skyddar våra befintliga kolsänkor som skogar och med dem den biologiska mångfalden.

Under de kommande årtiondena kommer projekt för koldioxidborttagning bli allt viktigare i takt med att vi närmar oss nettonollmål både inom den offentliga och den privata sektorn. När vi når nollutsläpp måste alla nya restutsläpp neutraliseras med koldioxidborttagning.

Företag kan dock börja investera i teknik för koldioxidinfångning som skalas upp i framtiden. Detta får dock inte försena eller påverka de brådskande insatserna för att minska koldioxidutsläppen nu och förhindra att utsläpp uppstår från första början.

Varför varierar priserna på klimatkrediter?

Det finns flera anledningar till att priserna på klimatkrediter varierar, t.ex beroende på:

 • dynamiken mellan utbud och efterfrågan
 • det värde som projekt levererar utöver utsläppsminskningar, exempelvis att vissa projekt stärker kvinnors egenmakt eller har en direkt positiv inverkan på andra människors liv
 • kostnader för implementering av projekt varierar beroende på projektets storlek och plats
 • vilken teknik som används
 • reglering av prissättningen på koldioxidkrediter.

Vilken effekt har köp av koldioxidkrediter?

Science Based Targets initiative (SBTi), bland andra, uppmuntrar explicit företag att inte enbart minska sitt eget klimatavtryck utan även investera i klimatfrämjande åtgärder bortom sin egen värdekedja, eftersom det finns ett akut behov av att minska klimatförändringarna redan idag.

Klimatkrediter är ett transparent, mätbart och resultatbaserat sätt för företag att stödja klimatåtgärder, såsom att skydda och återställa naturliga kolsänkor, skogar eller marina ekosystem, och att skala upp ny teknik för koldioxidinfångning, som gör att de globala klimatmålen hålls inom räckhåll.

Finansiering av klimatprojekt genom högkvalitativa klimatkrediter:

 • katalyserar snabbare klimatåtgärder på vägen mot netto noll
 • säkerställer att företag mäter sitt klimatavtryck och sätter ett pris på den skada de åsamkar
 • attraherar finansiering till berättigade projekt som dramatiskt minskar utsläppen och bidrar till en hållbar utveckling.

Hur kan koldioxidkrediter stödja ett företags övergripande klimatstrategi?

Vetenskapen framhäver att företag måste investera i utsläppsminskningsaktiviteter bortom deras direkta verksamhet – till exempel genom verifierade klimatkrediter – parallellt med att de arbetar med den långsiktiga uppgiften att avkarbonisera sin värdekedja. Science Based Targets initiative (SBTi) kallar detta "beyond value chain mitigation" (BVCM), där företag uppmanas att investera i klimatprojekt utanför sin värdekedja för att väga upp för sina befintliga kvarvarande utsläpp.

Nya studier av Trove och Sylvera indikerar dessutom att företag som använder koldioxidkrediter minskar sina utsläpp i en högre takt än företag som inte gör det.

Läs mer om vårt förhållningssätt till klimatåtgärder med hög inverkan.

South Poles roll i den frivilliga klimatkompensationsmarknaden

Vilken är South Poles roll på marknaden för klimatkrediter?

 • Sedan 2006har South Pole varit engagerade i marknaden för koldioxidkrediter. Vi har expertis inom områden såsom stakeholder management, rådgivning om reduktionsåtgärder, och bearbetning av teknisk dokumentation för klimatprojekt i syfte att generera koldioxidkrediter i enlighet med de ledande globala certifieringsstandarderna.
 • Genom vårt globala nätverk kopplar vi samman certifierade projekt drivna av våra lokala partners med klimatmedvetna organisationer som vill jobba med sitt klimatavtryck.
 • Våra projekt genomförs av partners som inkluderar ideellaorganisationer, grupper av ursprungsbefolkningar, markägare och privata organisationer som behöver klimatfinansiering för att kunna finansiera sina verksamheter, som alla strävar efter att rädda planeten.

Om en kund investerar i ett South Pole-projekt, vart går pengarna?

Av de slutliga försäljningsintäkterna går en betydande andel direkt till projektet så att klimatskyddsåtgärderna kan genomföras.

En mindre del går till registreringsavgifter, regelbunden revision och South Poles tid och investering. Alla dessa steg är avgörande för att säkerställa koldioxidkrediternas kvalitet och för att hjälpa projektägaren att få tillgång till klimatfinansiering.

Vilken inverkan har South Pole skapat genom klimatprojekt?

Som en av de största globala projektutvecklarna har South Pole kanaliserat finansiering till över 850 klimatprojekt inom förnybar energi, skogsbruk, jordbruk, industri, hushållssektorn och offentliga institutioner, över hela världen.

Med stöd av våra kunder och partners har vi minskat utsläppen med över 200 miljoner ton CO2, vilket motsvarar cirka 5x Schweiz årliga utsläpp!! Ta reda på mer här.

Att kommunicera kring ert klimatarbete

Hur pratar man om koldioxidkrediter och klimatåtgärder på ett trovärdigt sätt?

För att på ett trovärdigt sätt kunna framhäva ambitiösa, mätbara och tidsavgränsade klimatåtgärder måste man som företag bygga en stabil grund att stå på. Kommunikationen kring klimatåtgärder måste utgå från en holistisk klimatstrategi som tydligt visar vad man som företag gör för att på ett meningsfullt sätt minska sitt klimatavtryck, parallellt med att man finansierar klimatåtgärder och skalar upp klimatfinansiering.

Det är viktigt att notera att din organisations ansträngningar för att minska sina egna utsläpp kommer att granskas av investerare, konsumenter och civilsamhället – och även av de egna anställda. Samtidigt är det viktigt att minska utsläppen även bortom den egna värdekedjan. Enligt Science Based Targets (SBTi) "måste företag öka investeringarna och gå längre än sina vetenskapsbaserade mål genom att kanalisera ytterligare klimatfinansiering till utsläppsminskande åtgärder bortom sina egna värdekedjor, i syfte att bidra till att nå nollutsläpp i samhället."

Klicka här för att se våra viktigaste principer att följa för företag som strävar efter den bästa kommunikation kring klimatåtgärder men som vill undvika anklagelser om greenwashing.

Varför skiftet från klimatneutralitet till "Funding Climate Action"?

Traditionella sätt att tala om klimatåtgärder ifrågasätts. Detta är förståeligt – påståenden om klimatneutralitet

har visat sig vara lätta att misstolkas, och de senaste åren har en intensiv offentlig debatt om företags frivilliga klimatåtgärder och påståenden om sina klimatarbeten blossat upp, vilket har lett till krav på att hitta tydligare alternativ.

Av den här anledningen lanserade South Pole ett globalt offentligt samråd med intressenter under 2023, där en branschinriktning kring frasen

"Funding Climate Action" (FCA) föreslogs. Resultatet av detta samråd ledde till ett nytt klimatpåstående och -label i linje med Parisavtalet. Testat med över 130 företag, ledande ideellaorganisationer,experter och över 1500 konsumenter, är detta

nya anspråk eller påstående avsett att användas av företag som finansierar klimatåtgärder bortom sin egen värdekedja, i linje med sina kvarvarande utsläpp, med hjälp av högkvalitativa verifierade bidrag till utsläppsminskningar. Detta ger företag en tydlig väg framåt för att öka sina klimatinvesteringar utan att behöva kritiseras för det.

Klicka här för att läsa mer om "Funding Climate Action".

Hur hanterar jag granskning av koldioxidkrediter och kommunicerar trovärdigt om detta med hjälp av labels?

Företag kan hantera granskning genom att grunda sina nollutsläppsåtaganden i vetenskapligt baserade mål och kommunicera transparent om detta. 

South Pole tillhandahåller klimatlabels för företag som vill visa att de påbörjar eller påskyndar sin klimatresa. Experter från Funding Climate Action-teamet hjälper till att validera att era koldioxidkrediter uppfyller märkningens krav på vetenskaplig grund och hjälper till med kommunikationen för att skydda er mot ryktesmässiga risker i samband med granskning.

Märkningen stöder er hållbarhetskommunikation på ett sätt som är i linje med målen i Parisavtalet och din väg mot nettonollutsläpp. Den ger ett ramverk för att finansiera globala klimatåtgärder, påskynda det globala nettonollutsläppet och bygga vidare på SBTi:s vägledning för minskad klimatpåverkan bortom den egna värdekedjan. 

Ditt företag uppnår vår label genom att visa att ni tar ansvar och vidtar åtgärder för er klimatpåverkan och har en tydlig plan för att minska den över tid.

För mer information: Läs mer.

Kontakta oss

Vilka klimatåtgärder vidtar du?
Johan Eliasson - Head of Sales and Business Development
Vilka klimatåtgärder vidtar du?

Hitta relaterade tjänster och lösningar

nandos-case-study.jpg

Våra kunder

Mer är 1000 kunder i över 20 länder anlitar oss för att förstå deras klimatrisker och möjligheter.

south-pole-climate-journey-header-.jpg

Klimatresan

Vår klimatresa hjälper företag att uppnå deras klimatambitioner genom en vägledande 5-stegsstrategi .

carbon-credits-banner.jpg

Finansiera klimatåtgärder via koldioxidkrediter

Genom att stödja certifierade projekt runt om i världen främjar du trovärdiga klimatåtgärder och hållbar utveckling.

Available Languages