Kontakta oss
South Pole Net zero report 2024 PR
17 Jan 2024

Undersökningen visar att de flesta företag inom nästan alla sektorer lägger locket på när det gäller sina gröna mål.

Pressmeddelande
South Pole

2023/2024 års Net Zero rapport från South Pole visar att:

  • Majoriteten av de tillfrågade företagen – i 9 av de 14 största sektorerna – aktivt minskar sin kommunikation om klimatfrågor.
  • Trots det säger en majoritet (81 %) av företagen att det är bra för deras resultat att kommunicera nollvisionen. Nästan hälften (44 %) av alla tillfrågade företag anser dock att det är svårare än tidigare, med bristande tydlighet och förändrad lagstiftning som förklaring.
  • Förutom att uppfylla marknadens krav var riskhantering och uppbyggnad av motståndskraft de främsta drivkrafterna bakom företagens nollvision: 39 % av alla tillfrågade företag nämnde behovet av bättre bevakning av riskerna i leveranskedjan, tätt följt av att framtidssäkra organisationerna mot externa extrema händelser (37 %).

Zürich den 17 januari 2024 – South Poles senaste årliga Net Zero rapport som släpptes idag visar att majoriteten av de tillfrågade företagen i 9 av de 14 största sektorerna avsiktligt minskar sin kommunikation om klimatfrågor, något som kallas "greenhushing" och först påvisades av South Pole 2022. I årets rapport, där man har undersökt över 1,400 företag med dedikerade hållbarhetsledare i 12 länder och 14 sektorer, tar man en närmare titt på företag som väljer att inte publicera sina klimatstrategier eller -mål och medvetet minskar eller upphör med den externa kommunikationen kring dessa.

Rapporten, som är baserad på ny oberoende forskning som South Pole har gjort med data framtaget av det brittiska forskningsföretaget Sapio, bekräftar för första gången att greenhushing trenden finns i nästan alla större sektorer runt om i världen, från mode till teknik och FMCG.

Det finns ett tydligt glapp mellan företagens tro på värdet av att kommunicera sina klimatmål, och deras tillförsikt när det gäller att utföra kommunikationen. Av alla tillfrågade företag svarade de flesta (81%) att de vet att det är bra för resultatet att kommunicera sin nettonollvision, men över hälften (58%) av de som anser att det är lika svårt eller svårare än tidigare att kommunicera klimatåtgärder planerar medvetet att minska sin externa kommunikation. Den här spänningen förvärras ytterligare av forskningsresultaten, som tyder på att företag ser nettonollmål överlag som centrala för kommersiell framgång: nästan hälften (46%) av samtliga tillfrågade företag sa att de eftersträvar nettonoll för att möta kundernas krav, men också för att förbättra riskhanteringen i leveranskedjan (39%).

Alla sektorer kommer snart att stå inför, eller står redan inför, en ny värld av krav för utsläppsminskningar eller hållbarhet, och dessa ändrade riktlinjer anges som en av de främsta drivkrafterna bakom företagens "greenhushing". Den senaste datan tyder på att de flesta företag kämpar för att anpassa sig till de nya kraven och att de inte längre vågar kommunicera sina klimatstrategier och mål.

Rädsla för att granskas av investerare var en annan viktig orsak till greenhushing, som angavs av en majoritet av såväl de företag som arbetar med miljötjänster som de inom olja och gas (51% respektive 57%). Det här bjuder in till en debatt om huruvida påtryckningar från investerare och kortsiktiga finansiella mål kan avskräcka från långsiktiga klimatåtgärder. I de flesta andra sektorer, som detaljhandel och mode, teknik, konsumentvaror och transport, angavs andra skäl, exempelvis "lagstadgade krav" och "brist på vägledning om bästa praxis".

Överraskande nog anser majoriteten av alla tillfrågade företag fortfarande att påståenden om klimatneutralitet är "ändamålsenliga", trots den snabba förändringen och den alltmer reglerade situationen för företagens klimatpåståenden.

"Vår senaste Net Zero rapport visar på en fortsatt och allt djupare motsättning mellan företagens klimatåtgärder och kommunikationen av dessa. Majoriteten av de globala företagen gör tyvärr ingenting alls och har inga offentliga mål att visa upp", säger John Davis, tillförordnad VD på South Pole. "Det är möjligt att våra forskningsresultat helt enkelt är ett tecken på att företagen väljer att tystna före (reglerings)stormen, som oundvikligen kommer att kräva att alla företag kommunicerar sin klimatpåverkan och sina framsteg mot nettonollvisionen. Företagens klimatåtgärder fortsätter att utvecklas, och nu är det dags för företagsledarna att ta tillfället i akt och öppet dela med sig av både framsteg och utmaningar när det gäller klimatåtgärder, så att vi alla kan lära oss av både framgångar och misstag, och bli bättre."

"Vår senaste forskning visar att alltför många företag bland de tillfrågade arbetar mot mycket optimistiska, till och med möjligtvis orealistiska, datum som 2030 eller tidigare, för att uppfylla nettonollmålet. Och även om vi ser ett uppmuntrande antal vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets eller SBTs), blir det viktigt för företagen att tänka på att dessa kräver samordnade åtgärder för utsläpp från värdekedjan i Scope 3, och att se till att de medvetet förbereder sig för det här", säger Franziska Sinner, Senior Director of Climate Strategies på South Pole.


### ENDS ###

Kommentarer till redaktörerna

  • South Poles senaste Net Zero rapport, som nu är inne på sitt fjärde år, innehåller insikter från 1,400 globala hållbarhetschefer som har direkt beslutanderätt över sina företags hållbarhetsstrategier och -team. Även om urvalet består av mer klimatmedvetna företag, ger det en värdefull inblick i företagsåtgärdernas komplicerade värld och hur den utvecklas.
  • Trots den bekräftade utbredningen av greenhushing visar undersökningen att de tillfrågade företagen fortfarande är fast beslutna att uppnå nettonoll och investera utanför sina värdekedjor. De tillfrågade klimatmedvetna företagen fortsätter att sätta upp nettonollmål (83%). De flesta investerar utanför sin värdekedja (81%), över tre fjärdedelar (76%) hävdar att de ökar sina budgetar för att uppnå sina nettonollmål och de allra flesta säger att de känner att de är "på rätt väg" mot att nå målen (81%, vilket är en ökning från 67% 2022).
  • En betydande andel av de tillfrågade företagen anser att det faktiska genomförandet av nettonollmålet är "lika svårt som de förväntat sig" (45%) och nästan en fjärdedel säger till och med att det är "mindre svårt" (23%). Intressant nog säger majoriteten av företagen inom olja och gas att uppnåendet av nettonollmålet har varit "lika svårt som de förväntat sig" (53%).
  • Förutom att uppfylla krav från marknaden och kunderna (46%) angav 39% av alla tillfrågade företag behovet av bättre bevakning av riskerna i leveranskedjan som en av de främsta drivkrafterna bakom nettonollmålen, tätt följt av att framtidssäkra sina organisationer mot externa extrema händelser (37%).
  • För att placera resultaten i sitt sammanhang analyserade South Pole även sin egen databas med 77,000 företag – däribland Global Fortune 500-företag, företag inom större aktieindex samt alla CDP- och GRI-redovisande företag. Jämfört med den så kallade "klimatmedvetna" kohorten med 1,400 undersökta företag har bara 8% av databasföretagen satt upp ett mål för nettonollutsläpp – en minskning med 75% jämfört med de undersökta företagen. Av dessa 8% av databasföretagen som har nettonollmål underbyggs mindre än hälften (45%) av vetenskapliga mål (SBT).

Mediakontakt

Isabel Hagbrink, Senior Director of Global Communications på South Pole - i.hagbrink@southpole.com

2023/2024 års Net Zero rapport från South Pole
Ladda ner din kostnadsfria rapport nu och ta reda på mer om de senaste trenderna och vad de innebär för ditt företag.
2023/2024 års Net Zero rapport från South Pole

Om South Pole

South Pole är en ledande klimatkonsult med tjänster inom klimatpåverkananalyser, reduktionsplaner och mål samt klimatprojekt.

Sedan starten 2006 har South Pole utvecklat och tillhandahållit klimatfinansiering till över 850 projekt i fler än 50 länder. Tillsammans har de bidragit till att reducera koldioxidutsläppen med över 200 miljoner ton och försett samhällen som är sårbara för klimatförändringar mätbara fördelar. South Poles projekt påskyndar omvandlingen inom alla sektorer, inklusive hållbar markanvändning, bevarande av ekosystem, cirkulär ekonomi och förnybar energi.

South Pole ger också råd till myndigheter och tusentals ledande företag på deras klimatresor mot att uppnå nettonollutsläpp. Med sin globala plattform för klimatlösningar genomför företaget omfattande strategier som hjälper organisationer över hela världen att bygga upp motståndskraft och omvandla klimatåtgärder till långsiktiga affärsmöjligheter. Vårt globala team med över 1,200 experter har förtroende hos många FT500-företag och framträdande investerare runt om i världen.

South Pole är ett socialt företag som är erkänt av World Economic Forums Schwab Foundation. South Pole har också åtagit sig att bli ett globalt B Corp i alla sina lokala enheter, och bygger vidare på sin befintliga B Corp-certifiering i Australien, USA och Tyskland.

För mer information kan du besöka www.southpole.com/sv eller följa oss på LinkedIn, X (formerly Twitter), and Facebook

Available Languages