Kontakta oss

Certifieringsstandarder för klimatprojekt

Alla våra klimatprojekt följer internationellt erkända standarder för projekt för utsläppsminskning och granskas i tillämpliga fall regelbundet av oberoende tredjepartsorganisationer.

Som undertecknare av FN:s Global Compact följer South Pole en strikt etisk kod för bekämpning av mutor och korruption samt ICROA:s Code of Best Practice.

Alla våra projekt - minskning av utsläpp, minskning av plastutsläpp, skydd av biologisk mångfald och förnybar energi - följer internationellt erkända standarder och granskas i tillämpliga fall regelbundet av oberoende tredjepartsorganisationer, vilket garanterar att varje projekt är kompletterande och miljömässigt integrerat.

För företag som påbörjar sin klimatresa erbjuder vi klimatprojekt som utvecklas i enlighet med en rad olika standarder, bland annat:

Global Carbon Standards

Gold Standard

Gold Standard etablerades 2003 av Världsnaturfonden WWF tillsammans med andra internationella organisationer för att säkerställa att klimatprojekt som drevs under FNs Clean Development Mechanism (CDM) också bidrog till hållbar utveckling. Gold Standard for the Global Goals standard lanserades under 2017 för att kvantifiera, certifiera och maximera den positiva påverkan på klimat och hållbar utveckling i olika klimat- och utvecklingsinitiativ.

Gold Standard stöds av drygt 80 organisationer har certifierat fler än 1400 projekt i över 80 länder. Gold Standard Foundation lägger stor vikt vid transparens och samarbetar med sponsorer, bidragsgivare och andra aktörer på marknaden.

För mer information besök Gold Standard hemsida.

Läs mer om några av våra Gold Standard-projekt.


VCS (Verified Carbon Standard)

Programmet VCS (Verified Carbon Standard) är världens mest utbredda och använda standard för frivillig klimatkompensation. Mer än 1300 VCS-projekt har bidragit till en koldioxidutsläpp minskning på över 200 miljoner ton.

Verra, en registrerad 501(c)(3)-icke-vinstdrivande organisation, har utvecklat och driver standarderna VCS, Climate, Community & Biodiversity och Sustainable Development Verified Impact. Verra har sitt huvudkontor i Washington DC och grundades år 2005 av miljö- och företagsledare.


För mer information besök VCS hemsida.

Läs mer om några av våra VCS-projekt.


Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards

Standarden Climate, Community and Biodiversity (CCB) stödjer integrerade lösningar för markanvändning runt om i världen. Standarden bidrar till att utforma aktiviteter för en bättre markanvändning som både binder koldioxid, stöder lokalsamhällen och småjordbrukare samt bevarar den biologiska mångfalden.

För mer information besök hemsida.

Läs mer om några av våra CCB-projekt.


Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta)

Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) är en ny standard från Verra som omfattar regelverk och kriterier för att utforma, implementera och utvärdera projekt som bidrar till hållbar utveckling. Projekt som följer SD VISta granskas av tredjepart som säkerställer att projekten uppfyller kraven och följer det strikta regelverket, samt bidrar till de globala hållbarhetsmålen (SDGs). Bidragen till de globala målen listas i programmets databas efter att projektet blivit certifierat enligt SD VISta-programmet.

För mer information besök Verra's hemsida.


SOCIALCARBON

Social Carbon Standard utvecklades av Ecologica Institute, en brasiliansk icke-vinstdrivande organisation, för att certifiera frivilliga utsläppsminskningsprojekts och bidra till hållbar utveckling. Standarden grundas på principen transparent värdering och kontroll av projekten förbättrar de sociala och miljömässiga effekterna, vilket bidrar till att öka den långsiktiga effektiviteten av och genererar mervärde för den frivilliga utsläppsminskningen. The Social Carbon Standard används vanligtvis tillsammans med någon annan standard för minskning av växthusgaser, såsom VCS, Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) eller CDM.

För mer information besök Social Carbon website.

Läs mer om några av våra Social Carbon-projekt.


CDM (Clean Development Mechanism)

CDM (Clean Development Mechanism) var det första globala systemet i sitt slag för miljökreditering och investeringar, som tillhandahöll ett standardiserat instrument för utsläppskompensation: Certified Emissions Reduction (CER). Det utvecklades av UNFCCC inom ramen för Kyotoprotokollet för att göra det möjligt för certifierade projekt för utsläppsminskning i utvecklingsländer att få tillgång till klimatfinansiering. Från och med 2020 kommer systemet inte längre att godkänna nya projekt när Parisavtalet träder i kraf


För mer information besök denna webbsida.

Läs mer om några av våra CDM-projekt.

Regionala koldioxidstandarder

Climate Action Reserve

Climate Action Reserve (CAR) fastställer högkvalitativa standarder för nordamerikanska koldioxidkompensationsprojekt, övervakar oberoende kontrollorgan, utfärdar utsläppsrätter från projekten och spårar transaktionerna av utsläppsrätter över tiden i sitt offentligt tillgängliga register.

Läs mer om Climate Action Reserve.


American Carbon Registry

American Carbon Registry (ACR), ett ideellt företag som tillhör Winrock International. De har 18 års erfarenhet av att utveckla, vetenskapligt baserade standarder och metoder för koldioxidkompensation samt operativ erfarenhet av registrering, verifiering, tillsyn och utfärdande av kompensationsbidrag för koldioxidkompensationsprojekt.

Läs mer om American Carbon Registry.


Australian Carbon Credit Units

Australian Carbon Credit Unit (ACCU) är handelsbara, av den australiska regeringen reglerade finansiella produkter. Varje ACCU motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter. ACCU:er genereras från projekt som är registrerade hos Clean Energy Regulator och som följer godkända metoder, varav vissa för närvarande är unika för det nationella sammanhanget, till exempel strategisk tidig bränning av savannen med hjälp av traditionell teknik.

Läs mer om Australian Carbon Credit Units website.


Woodland Carbon Code

Woodland Carbon Code (WCC) är en internationellt erkänd standard som säkerställer kvaliteten på projekt för skapande av skogsmark eller skogsförvaltningsprojekt i Storbritannien. Den stöds av ICROA, det globala paraplyorganet för leverantörer av koldioxidminskningar och kompensationsåtgärder på den frivilliga marknaden.

Läs mer om Woodland Carbon Code website.

Renewable Energy Solutions

Detta används för Scope 2/CDP/RE100.

The International REC Standard

Den internationella REC-standarden (I-REC-standarden), som drivs av den ideella stiftelsen I-REC, erbjuder en tillförlitlig och internationellt erkänd standard för spårning av certifikat för sektorn för förnybar energi.

Standarden är särskilt avsedd för regioner som saknar nationella system för certifikat för förnybar energi. I-REC-standarden erkänns av stora rapporteringsramar som Greenhouse Gas Protocol (GHGP), CDP och RE100 som en tillförlitlig grundbult för trovärdig och granskningsbar spårning.


Läs mer om I-REC Standard.Gold Power

GoldPower skapades 2009 inom ramen för Gold Standard i samarbete med WWF för att certifiera projekt för förnybar energi med högsta möjliga miljöintegritet och sociala påverkan. GoldPower-projekt levererar ren el och utsläppsminskningar, minst tre av FN:s mål för hållbar utveckling samt robusta verifieringar och transparenta revisioner av tredje part.

GoldPower tilldelas anläggningar för förnybar energi som är registrerade av internationellt erkända utfärdare, såsom I-REC-standarden och TIGR-registret. Det erkänns dessutom av CDP och RE100.


Läs mer om Gold Standard.EKOenergy

EKOenergy är en internationell icke-vinstdrivande märkning för förnybar energi som uppfyller hållbarhetskriterier och finansierar projekt som bekämpar energifattigdom. EKOenergy-märkningen kan kombineras med vilken inköpsmetod som helst, t.ex. gröna elpriser, energiköpsavtal och separata energicertifikat (t.ex. GOs, RECs, I-RECs). Den kan dessutom kombineras med energi som förbrukas från installationer på plats.


EKOenergy strävar efter att ge positiva sociala effekter i konsumenternas val av förnybar energi, oavsett inköps- eller förbrukningsmetod.


Läs mer om EKOenergy website.


Biodiversity projects

EcoAustraliaTM

EcoAustralia™ är en prisbelönt produkt för ihopsatta koldioxidkrediter, som South Pole har tagit fram i samarbete med Cassinia Environmental, en australisk organisation för skydd av den biologiska mångfalden.

Produkten kombinerar statligt ackrediterat skydd av biologisk mångfald med internationella koldioxidkrediter. Tack vare EcoAustralia™ har australiensiska organisationer nu en unik möjlighet att kompensera för utsläpp av växthusgaser och samtidigt bidra till förnyelse och bevarande av Australiens ekosystem.


Läs mer om LEcoAustralia.

Plastic solutions

Verra's Plastic Waste Reduction Standard

Standarden för minskning av plastavfall, som utvecklats inom Verra, kanaliserar investeringar till projekt som ökar insamlingen av plastavfall från miljön och/eller bidrar till återvinning av detta avfall. Projekt som omfattas av standarden ger krediter som baseras på hur mycket plast som samlats in eller återvunnits jämfört med utgångsscenarier.

Läs mer på Verra webbplats.

Hitta relaterade tjänster och lösningar

project_image_302752-4.jpeg

Upptäck våra projekt

Utforska ett urval av våra certifierade projekt för klimatåtgärder. De ger mätbara fördelar för att skapa hälsosamma ekosystem, blomstrande samhällen och välmående ekonomier.

landowners.jpeg

Utveckla klimatprojekt med South Pole

Sedan 2006 har South Pole arbetat med hundratals markägare, lantbrukare och naturskyddsorganisationer för att identifieraoch stödja utsläppsminskningar genom olika naturbaserade miljöprojekt i hela världen.

carbon-credits-banner.jpg

Finansiera klimatåtgärder via koldioxidkrediter

Genom att stödja certifierade projekt runt om i världen främjar du trovärdiga klimatåtgärder och hållbar utveckling.

Carlos Garcia-Borreguero, Climate Actions Credits Practice lead
Prata med oss om projektutveckling redan idag.
Available Languages