Kontakta oss
Förbered dig inför den dubbla väsentlighetsanalysen – nästa steg i CSRD-rapporteringen
06 November 2023

Förbered dig inför den dubbla väsentlighetsanalysen – nästa steg i CSRD-rapporteringen

4 minuters läsning
Företags Klimatåtgärder Klimatrisker och Möjligheter Hållbar finansiering
Magnus Kagg Senior Managing Consultant, Environmental Impact Assessment

CSRD: ett stort steg framåt för företagens hållbarhetsrapportering

Om du deltog i vårt webbinar eller läste vårt blogginlägg om det senaste inom EU:s regleringar kring hållbarhet, vet du allt om det nya direktivet om hållbarhetsrapportering för företag: CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD utgör ett stort steg framåt för företagens hållbarhetsrapportering och innebär att det kommer vara rättsligt bindande för företag i EU att redovisa sin påverkan på miljö och mänskliga rättigheter på ett transparent och konsekvent sätt. Visionen med denna förordning är att säkerställa en mer rättvis övergång till en koldioxidsnål värld.

I vårt tidigare inlägg gav vi en överblick över CSRD och vilka som berörs, medan vi i det här inlägget fokuserar på begreppet "dubbel väsentlighet" som är en av de viktigaste förändringarna i rapporteringskraven enligt det nya CSRD-direktivet. Vi förklarar vad det innebär, varför det är viktigt och hur man som företag kan förbereda sig inför det.

Kort bakgrund till CSRD

För att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål inrättades den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) år 2001 med stöd av Europeiska kommissionen.

År 2022, i samband med lanseringen av CSRD, utökades EFRAG:s roll till att ge teknisk rådgivning om en harmoniserad uppsättning standarder för hållbarhetsrapportering för företag verksamma i EU. Det var så de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) utvecklades. ESRS identifierar och ställer krav på redovisning av miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) effekter, risker och möjligheter för över 50 000 företag i EU samt även vissa icke EU-specifika företag.

För att friska upp ditt minne, läs vår blogg om CSRD.

Dubbel väsentlighet innebär en djupdykning i klimatrelaterad påverkan

I det nya ramverket införs principen om "dubbel väsentlighet" för bedömning av ESG-påverkan. Detta innebär att företagen nu måste rapportera om:

  1. hur deras verksamhet påverkas finansiellt av klimatförändringarna (finansiell väsentlighet – financial materiality)
  2. deras påverkan på människor och miljö (väsentlig påverkan – impact materiality)

Detta initiativ kräver därför att företagen bättre förstår sin påverkan – och tar ansvar för den. En dubbel väsentlighetsanalys är fundamentalt för strategisk ESG-planering, budgetallokering, riskhantering och rapportering. Den dubbla väsentlighetsanalysen identifierar och prioriterar de klimatrelaterade effekter som kan påverka ett företags resultat, värdeskapande, anseende och rättsliga ställning, samt analyserar ett företags ESG-påverkan.

Rätt detaljer är nyckeln till framgångsrik CSRD-rapportering

Nu när dubbla väsentlighetsanalyser är obligatoriska för de flesta företag enligt CSRD, hur börjar man då sin rapportering?

Börja med att etablera en lämplig struktur och process. En dubbel väsentlighetsanalys kräver ett brett engagemang i hela organisationen och samarbete med företagets intressenter i syfte att upprätta effektiva styrningsstrukturer och processer. South Pole föreslår att företag utser en projektledare som ansvarar för att samordna och genomföra väsentlighetsanalysen. Att bygga upp en heltäckande överblick över företaget och involvera lämpliga aktörer är också avgörande för att säkerställa att resurser fördelas på ett lämpligt sätt, att resultaten kan verifieras och att resultaten integreras effektivt i de övergripande företagsstrategin.

Det är också viktigt att samla in korrekta data som en del av detta arbete och organisationer måste se till att det finns en robust process för att bedöma områden som identifierats som relevanta för analys av finansiell väsentlighet och väsentlighet för påverkan. Ämnena bör täcka alla relevanta ESG-ämnen för företaget och organisationerna bör använda sig av flera källor. Den faktiska rapporteringen bör beskriva processen för att identifiera väsentliga områden, en lista med ämnen som identifierats som väsentliga samt ett klargörande om hur väsentliga frågor hanteras och följs upp.

Mer tonvikt på intressenter och validering av tredje part

Samverkan med företagets intressenter är också avgörande för att kunna validera de frågor som har identifierats som väsentliga. Informationen kan samlas in via kommunikationskanaler som enkäter, intervjuer, möten och workshops. När detta är gjort och frågorna har förståtts, värderats och validerats, är det dags att agera utifrån resultaten.

Alla analyser som genomförts som en del av väsentlighetsanalysen bör sedan dokumenteras och offentliggöras för att säkerställa rapportens transparens och effektivitet. Ytterligare validering av tredje part rekommenderas för EU-företag som omfattas av CSRD.

Att vara tidigt ute sparar tid i det långa loppet

ESRS är ett viktigt steg mot en hållbar framtid, och företagen måste anpassa sig till de nya rapporteringsstandarderna för att säkerställa sin långsiktiga lönsamhet. Den dubbla väsentlighetsanalysen ger en heltäckande bedömning av ESG-påverkan, risker och möjligheter och sporrar företag att ta ansvar för sin miljö- och samhällspåverkan.

För att följa ESRS måste företagen upprätta lämpliga strukturer och processer, identifiera kritiska områden, samla in bevis, validera resultaten med relevanta intressenter och agera utifrån resultaten. En regelbunden bedömning är nödvändig för att säkerställa anpassning till ESG-prioriteringar samt en effektiv rapportering.

Även om den utvidgade rapporteringen kan verka betungande kommer en tidig efterlevnad av CSRD att möjliggöra insikter om fördelar och kostnadsbesparingar i samband med de utökade kraven, vilket kan bidra till att kickstarta innovation. Det kan också öppna möjligheter för nya anpassade partnerskap längs företagets värdekedja, vilket är avgörande för att framtidssäkra affärsverksamheten.

Hur vi kan hjälpa till

Om du behöver ytterligare stöd har South Poles experter erfarenhet av att hjälpa till med dubbla väsentlighetsanalyser och att utveckla väldefinierade, beprövade processer för att effektivisera datainsamling och analys.

;
Kontakta oss idag
Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om CSRD och hur du kommer igång med din dubbla väsentlighetsanalys.

Available Languages