Kontakta oss

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CSRD är en ny, viktig del av den europeiska lagstiftningen som kräver att företag rapporterar om icke-finansiella ämnen, såsom miljöutmaningar, social påverkan och bolagsstyrning (ESG). Läs mer om hur din CSRD-resa kan se ut.

Direktivet om hållbarhetsredovisning för företag (CSRD) är utformat för att göra hållbarhetsinformation mer transparent, tillförlitlig och jämförbar.

CSRD kräver att företag i Europeiska unionen rapporterar om icke-finansiella ämnen, såsom miljöutmaningar, social påverkan och företagsstyrning (ESG).

CSRD har många fördelar, eftersom det kan avslöja möjligheter till kostnadsminskning och främja innovation inom produktutveckling. Det kan dock vara svårt att veta vilken information man måste lämna för att följa den nya lagstiftningen och hur man ska gå tillväga med rapporteringen.

South Poles senaste verktyg och metoder hjälper er att fastställa hur ert bolag måste anpassa sig till CSRD kraven, vi hjälper er att identifiera väsentliga ämnen att redovisa och ger insikt i var förbättringar krävs - vilket sparar tid och resurser. När ni känner till era väsentliga frågor och nuvarande rapporteringsbrister kan ni gå vidare för att stänga dem, förbereda er för rapportering och redovisa era ESG-resultat.

Vår lösning

Varje CSRD-resa är unik och kräver ett skräddarsytt tillvägagångssätt för att säkerställa att den överensstämmer med era affärsmål. Vi kan hjälpa er inom följande områden:

Vår lösning

Varje CSRD-resa är unik och kräver ett skräddarsytt tillvägagångssätt för att säkerställa att den överensstämmer med era affärsmål. Vi kan hjälpa er inom följande områden:

Analys av luckor i CSRD

Få klarhet i er nuvarande hållbarhetsrapportering, förstå var ni står när det gäller att följa CSRD-reglerna och få rekommendationer om vilka förbättringar ni ska prioritera.

Dubbel väsentlighetsanalys

Definition av strategi och vision

Utforma en tydlig ESG-strategi för att säkerställa att era viktigaste berörda parter och er organisation är förberedda för framgång.

Kapacitetsuppbyggnad

Utforska utbildningskurser som ger styrelse, ledningsgrupper och anställda möjlighet att uppdatera sig om CSRD-förordningen och ge insikt i hur den kommer att påverka affärsverksamheten.

Stöd

Få klarhet i er nuvarande hållbarhetsrapportering, förstå var ni står när det gäller att följa CSRD-reglerna och få rekommendationer om vilka förbättringar ni ska prioritera.

Utforma en tydlig ESG-strategi för att säkerställa att era viktigaste berörda parter och er organisation är förberedda för framgång.

Utforska utbildningskurser som ger styrelse, ledningsgrupper och anställda möjlighet att uppdatera sig om CSRD-förordningen och ge insikt i hur den kommer att påverka affärsverksamheten.

Redo att komma igång?

Kom igång med ert CSRD-arbete idag.
Kom igång med ert CSRD-arbete idag.


Skräddarsydda lösningar Anpassade till ert företags behov och hållbarhetsmål

Effektivitet och tydlighet Enkla verktyg och metoder som förenklar CSRD-processen

Implementerbara insikter Rekommendationer som vägleder dig mot meningsfulla aktiviteter

Samarbete och anpassning Presentationer och gemensamma diskussioner säkerställer att alla berörda parter är på samma sida och engagerade i nästa steg

Långsiktig framgång En grund som tar itu med omedelbara behov och skapar förutsättningar för framgång på lång sikt

Varför välja South Pole som samarbetspartner?

Opartisk och oberoende

Vi är en opartisk, oberoende rådgivare som har hjälpt kunder med deras klimatstrategi i över 17 år.

Erfaren och engagerad

Bland vårt team av passionerade experter finns både spetskompetens, bred global erfarenhet och specialiserad regional kunskap.

Gedigen meritlista

Vi har ett brett nätverk bestående av samarbetspartners och koalitioner och har fått förtroendet av över 1000 företag att hjälpa dem med deras klimatarbete.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de viktigaste målen för CSRD?

I enlighet med de mål som anges i Parisavtalet godkände under 2020 EU en uppsättning politiska initiativ som syftar till att sätta EU på rätt spår mot klimatneutralitet 2050, den såkallade europeiska gröna given (EU Green Deal). CSRD är en viktig del i detta lagstiftningspaket och kompletterar EU:s taxonomi och förordningen om offentliggörande av information om hållbar finansiering (SFDR).

Huvudsyftet med förordningen är att göra ambitionerna i den europeiska gröna given uppnåeliga genom att kanalisera kapitalflöden till hållbara företag genom att säkerställa mer transparent och harmoniserad hållbarhetsinformation, samt genom en ökad betoning på vikten av ESG-faktorer.

Vilka företag påverkas av CRSD?

CSRD kommer att gälla för:

 1. Alla företag som är noterade på reglerade marknader i EU (utom mikroföretag).
 2. Alla stora företag som uppfyller två av de tre följande kriterierna:
  1. Mer än 250 anställda under räkenskapsåret
  2. Nettoomsättning överstigande 50 miljoner euro
  3. Balansomslutning överstigande 25 miljoner euro
 3. Företag utanför EU som uppfyller särskilda kriterier

Observera att endast noterade små och medelstora företag kommer att behöva följa CSRD. Det finns dock stora fördelar för icke-noterade små och medelstora företag att följa CSRD-kraven ändå eftersom det kommer att göra det lättare att tillhandahålla information om deras hållbarhetsarbete till kunder, banker och investerare. EU har föreslagit särskilt utformade hållbarhetsredovisningsstandarder för icke-noterade små och medelstora företag med förenklade rapporteringskrav som icke-noterade små och medelstora företag kan anta frivilligt.

När kommer de nya CSRD-reglerna att börja gälla?

De nya CSRD-reglerna kommer att tillämpas stegvis enligt följande:

1 januari 2024:

alla företag som omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, dvs. stora företag av allmänt intresse/koncerner med mer än 500 anställda (rapportering 2025 på data från 2024)

1 januari 2025:

alla återstående stora företag (rapportering 2026 baserat på data för 2025)

1 januari 2026:

: alla noterade små och medelstora företag (rapportering 2027 på 2026 års data). För dessa företag finns det en möjlighet att avstå fram till 2028

1 januari 2028:

företag utanför EU med filialer/dotterbolag av en viss storlek (rapportering 2029 på data för 2028)

Vad är dubbel väsentlighet?

Den dubbla väsentlighetsbedömningen (DMA) är grundläggande i CSRD. DMA har två dimensioner:

 1. Väsentlig påverkan: den påverkan som företagets affärsverksamhet har på hållbarhetsfrågor som miljö och samhälle (Inside-Out-perspektiv)/li>
 2. Finansiell väsentlighet: påverkan av hållbarhetsfrågor som har en finansiell inverkan på företaget

(Outside-In-perspektiv) I processen för den dubbla väsentlighetsanalysen (DMA) kommer företagen att samarbeta med berörda parter och bedöma och värdera påverkan, risker och möjligheter utifrån de två perspektiven ovan. Detta kommer att ge en översikt över de största effekterna, riskerna och möjligheterna samt ge företaget klarhet i vilken hållbarhetsfråga som ska rapporteras i CSRD-rapporten. Väsentliga frågor ska rapporteras och icke väsentliga kan utelämnas.

Dubbel väsentlighet kan också hjälpa företag att förbättra sina riskhanteringsstrategier, öka sin motståndskraft och positionera sig mer gynnsamt på en marknad som alltmer fokuserar på hållbara och socialt ansvarsfulla metoder.

Läs vårt blogginlägg om dubbel väsentlighetsbedömning för att få veta mer.

Var, och i vilket format, ska företag rapportera om CSRD?

CSRD-informationen bör ingå som ett särskilt avsnitt i företagets förvaltningsberättelse.

Informationen ska lämnas i elektroniskt format (XHTML-format) i enlighet med ESEF-förordningen (European Single Electronic Format) och laddas upp till den kommande ESAP-databasen (European Single Access Point) för att göra den rapporterade informationen lättillgänglig för investerare och andra berörda parter.

Vad händer om ett företag inte redovisar i enlighet med direktivet?

När det gäller bristande tillämpning av CSRD kommer det att vara upp till varje medlemsstat att fastställa påföljder för överträdelser av CSRD.

Förväntningarna är att de kommer att vara kännbara. Dessutom finns det betydande ryktesrisker och kommersiella risker med att inte följa direktivet.

Vilka är skillnaderna mellan NFRD och CSRD?

Direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) är ett EU-direktiv som antogs 2014 och som kräver att vissa stora EU-företag (företag som definieras som företag av allmänt intresse, såsom börsnoterade företag, banker eller försäkringsbolag med över 500 anställda) ska rapportera om icke-finansiella frågor och sitt ESG-resultat. CSRD bygger på NFRD och ökar omfattningen av rapporteringen och innehållet i det som behöver offentliggöras.

Till exempel:

 • De nya CSRD-reglerna kommer att påverka många fler organisationer - från cirka 11 700 företag som måste rapportera enligt NFRD till cirka 50 000 företag som måste följa de nya CSRD-reglerna.
 • Syftet med CSRD är att göra hållbarhetsinformation mer tillgänglig, jämförbar och tillförlitlig. Därför tvingar CSRD företagen att redovisa i enlighet med specifika standarder (kallade ESRS, European Sustainability Reporting Standards). Enligt NFRD kan företagen välja vilken standard de vill använda för att publicera sin hållbarhetsinformation.
 • CSRD har strängare regler för tredjepartsvalidering och kräver obligatorisk försäkran, medan försäkran är frivillig enligt NFRD.
 • CSRD är också striktare när det gäller var och i vilket format företagen ska rapportera. NFRD uppmuntrar digital rapportering men har inga specifika krav på tillgänglighet. CSRD å andra sidan kräver att företagen rapporterar i XHTML-format och laddar upp denna information till en gemensam databas (kallad ESAP, European Single Access Point).

Vilka är de viktigaste fördelarna med att rapportera enligt CSRD?

Även om CSRD kan verka som en ökad regelbörda för företagen, kommer rapportering enligt detta nya direktiv att medföra flera viktiga fördelar. CSRD ger företagen en möjlighet att integrera ESG i sin centrala affärsstrategi.

Eftersom efterlevnaden av CSRD kommer att öka transparensen i hållbarhetsrapporteringen kommer det att bli lättare för investerare, kunder och andra intressenter att få en tydlig bild av företagets hållbarhetsprestanda. Detta kan bland annat leda till ökad motståndskraft, bättre tillgång till kapital och finansiering, ökat positivt rykte och minskad risk för att bli anklagad för greenwashing.

Eftersom informationskraven i CSRD är standardiserade och mycket detaljerade kommer dessutom graden av jämförbarhet mellan företagen att vara högre, vilket gör det lättare för externa investerare att hitta de bäst presterande företagen.


Uppnå era klimatambitioner med South Pole idag.

Kontakta oss
Magnus Kagg, Senior Consultant
Kontakta oss
Available Languages