Kontakta oss
Varför företag måste ta hänsyn till sitt plastavtryck i sin klimatstrategi
13 Juli 2022

Varför företag måste ta hänsyn till sitt plastavtryck i sin klimatstrategi

5 minuters läsning
Cirkulär Ekonomi
Nicole Schlemmer Consultant, South Pole

Nästan alla företag använder plast.

OECD:s prognoser visar att fram till 2060 kommer plastavfallet tredubblas. En prognos som lett till att det ställs högre krav på att företag ska redovisa sin plastanvändning från både aktieägare och allmänheten.Det är uppenbart att plastkrisen inte kan lösas genom enskilda åtgärder: företag har ett stort ansvar. South Pole möjliggör för företag att mäta sin avfallspåverkan och samtidigt vidta åtgärder för att minska den mängd plast de använder. I den här bloggen förklarar vi varför redovisning av plastanvändning blir allt viktigare. Vi informerar vilka insikter ett företag kan få genom att mäta sitt plastavtryck (Plastic Action Labels).

Vad är Plastic Action Labels?

Hur stor är ett företags insyn när det gäller inköp och användning av plast? Mängden är inte det enda som spelar roll. Det är också viktigt att titta på plastens avfallshantering, det vill säga hur den tas om hand. Hur mycket av den som återvinns, deponeras, förbränns eller skräpar ner den lokala miljön. En Plastic Action Labelomfattar dessa frågor och tar ett lokalt och regionalt grepp om problemet med plastavfall, vilket är viktigt eftersom varje land hanterar insamling och återvinning av plast och andra material olika.

Både typen av plast och dess restvärde spelar en viktig roll för att bestämma den verkliga påverkan av plastavfallet. De flesta företag saknar insikt om påverkan när det gäller plastförpackningen. En Plastic Action Labels uträkning fokuserar på just detta: vilka typer av material som används, var och i vilka mängder, och vad betyder det för det verkliga slutscenariot?

Varför bör företag mäta sitt plastavtryck?

  • Mätningen ger verktyg att hantera avfallet : I Plastic Action Labels beräkningen fastställs en baslinje som fungerar som utgångspunkt för att förstå sin miljöpåverkan. Insikterna från en sådan baslinje tjänar som grund för att utforma en materiell strategi med åtgärder som går att genomföra.
  • Nå målen: Plastic Action Labels uträkningen visar vilka volymer och typer av förpackningar företag använder samt hur stor del av avfallet som återvinns, förbränns, deponeras eller läcker ut i miljön. En Plastic Action Labels gör det möjligt att mäta framsteg och uppnå reduceringsmål ". South Pole's Plastic Action Labels ger insyn i hur man uppnår mål som rör plastläckage ("Net Zero Plastic to Nature") eller cirkularitet ("Net Zero Plastic Wasted").
  • Engagera dina leverantörer: Plastic Action Labels uträkningen är en faktabaserad grund för att engagera dina leverantörer och få dem att samarbeta och gemensamt minska plastavtrycket. Detta kan ske genom olika åtgärder, t.ex. genom att öka det återvunna innehållet i era material eller genom att investera i infrastruktur för att samla in och återvinna det plastavfall som ni genererar.
  • Agera före lagstiftningen: Ett global avtal tecknades 2022 mellan olika statsskick runt om i världen, där man enades om att bekämpningen av plastföroreningar bör göras obligatoriska. Att vara transparent om sitt plastavtryck och redovisa det på lämpligt sätt förväntas bli obligatoriskt samtidigt som allmänheten krav på hållbara förpackningar ökar

En framtidssäkrad och data stödd metodik

South Poles cirkulär ekonomi team beräknar plast avtrycken med hjälp av riktlinjerna från Corporate Plastic Stewardship. Dessa riktlinjer hjälper till att kvantifiera och rapportera företagens plastavtryck på ett trovärdigt, konsekvent och transparent sätt. För att få insikt i de verkliga scenarierna för avfallshantering i slutet av livscykeln för begagnad plast användes Plasteax-databasen.

Ett Plastic Action Labels uträkning omfattar inte bara volymerna av det plastavfall som genereras, utan även avfallshanterings för slutanvändning i de länder där de bortskaffas.

Ett Plastic Action Labels uträkning omfattar inte bara volymerna av det plastavfall som genereras, utan även avfallshanterings för slutanvändning i de länder där de bortskaffas.

Vad händer efter Plastic Action Labels uträkningen?

Ett Plastic Action Labels är det första steget mot att förstå den verkliga påverkan i de länder där företag bedriver verksamhet eller säljer produkter. Vårt cirkuläritetsteam på South Pole kan hjälpa till att ta fram en plan till att uppnå "Netto-Noll i naturen" (eller andra liknande mål som företag vill uppnå).

Exempel på ett företags plan: fem steg från plastavtryck till märkning av plaståtgärder.

Exempel på ett företags plan: fem steg från plastavtryck till märkning av plaståtgärder.

Vem leder vägen?

Transparens, konsekvens och noggrannhet är grunden för ett bra ledarskap. Ett antal industriledare har redan banat väg för rutinmässig redovisning av plastavtryck

  • Vårt cirkulärekonomi expertteam hjälpte ölmärket AB InBev Corona att uppnå "Netto-noll plast". Vi beräknade företagets årliga plastavtryck, mätte volymer, plasttyper och slutanvändningen av bryggeriets plastförpackningar globalt. Vi utvärderade Coronas engagemang i projekt för insCorona att uppnå "Net Zero Plastic".insamling och återvinning av plast över hela världen.
  • South Pole mätte Vinventions, tillverkare av syntetiska vinförslutning, plastavtryck. Det för att proaktivt hantera produkters påverkan. Genom att minska utsläppen kommer Vinventions att uppnå "Net Zero Plastic to Nature" för sin Blue Line av produkter för 2022 och 2023.
  • South Pole arbetar också med Grupo Familia, den latinamerikanska hygieneproducenten, för utvärdering av deras material portfölj. De vill identifiera möjligheter till omdesign för att minska plastmängden och mäta sitt plastavtryck för att vägleda framtida investeringar i lokal infrastruktur för avfallshantering

Vill ni vara med och leda förändringen gällande plast åtgärder? Kontakta oss, vi hjälper er förstå ert plastavtryck och hur det kan minskas.

Vill du veta mer om våra plastlösningar och hur du mäter ditt plastfotavtryck?
Vill du veta mer om våra plastlösningar och hur du mäter ditt plastfotavtryck?
Available Languages