South Pole har erfarenhet med att hjälpa företag att höja sina poäng i CDP-rapporteringen inom områdena klimatförändringar, vatten, skog och hållbara leverantörskedjor. Som partner till CDP har South Pole alltid den senaste informationen för rapportering till CDP och för att hjälpa kunder att höja sina poäng.

South Pole hjälper organisationer att fylla i enkäten enligt de senaste ändringarna i vart och ett av CDP-programmen. Detta ger förståelse för hur man kan förbättra sin miljöprestanda och bli en klimatledare.

Om CDP

CDP (tidigare "Carbon Disclosure Project") är ett globalt informationssystem som hjälper företag, städer, stater och regioner att mäta och hantera sin miljöpåverkan. Fram tills idag har CDP byggt upp det mest omfattande systemet för insamling av självrapporterade miljödata världen över. Informationen som samlas in är särskilt viktig för företag, eftersom institutionella investerare använder rapporterad data som underlag för sitt beslutsfattande, medan stora företag använder sig av informationen för att analysera och ta ansvar för sin leverantörskedja.

Under 2018 svarade 7 000 företag på enkäter som handlade om klimatåtgärder, avskogning och vattensäkerhet. Rapporteringen säkerställer ett företags långsiktiga hållbarhet och lönsamhet. Den gör dem också förberedda när regelverk och policys ändras i en värld som strävar efter att nå 1,5-gradersmålet.

Klimatledarskap med CDP och South Pole

Vårt klimatledarskapsprogram återspeglar CDPs, Gold Standards och WWFs rekommendationer för klimatstyrning och driver företag att öka sin ambitionsnivå. I programmet ingår följande:

Beräkning och redovisning:

 • Fullständig beräkning och redovisning av utsläpp av växthusgaser enligt GHG-protokollet
 • Transparent redovisning av utsläpp inom Scope 1-3
 • Införande av ett internt koldioxidpris för att skapa incitament för ytterligare utsläppsminskningar

Reducera miljöpåverkan och miljörisker:

 • Definition och implementering av ett vetenskapsbaserat mål för reducering av utsläpp (Science Based Target)
 • Utveckling av en strategi för ditt företags övergång till en koldioxidsnål ekonomi

Finansiering av omställningen till en koldioxidsnål ekonomi:

 • Anskaffning eller finansiering av förnybara energikällor
 • Riskreducering i din leverantörskedja
 • Finansiering av klimatåtgärder på marken genom inköp och återköp av verifierade utsläppsrätter (klimatkompensation)

South Pole stöder följande rekommenderade klimatåtgärder genom att erbjuda företag konkreta lösningar för klimatledarskap, vilket i sin tur hjälper dig att höja CDP-resultatet:

CDP-frågor 2019 South Poles lösningar
C3.1 Affärsstrategi: Använder din organisation klimatrelaterade scenarioanalyser som underlag för er affärsstrategi?
C4.1 Mål och resultat: Använder ni ett vetenskapsbaserat mål?
C.6 Utsläppsdata:
 • C6.1 Globala Scope 1-utsläpp (tCO2)
 • C6.3 Globala Scope 2-utsläpp (tCO2)
 • C6.5 Globala Scope 3-utsläpp(tCO2)
C8.2 Energi: Köper ni energi med låg koldioxidpåverkan?
C11.2 Projektbaserde utsläppskrediter
C12.4 Åtagande: TCFD-rapportering och leverantörskedjor

Vårt klimatledarprogram stöttar dig genom hela processen från att beräkna företagets koldioxid-fotavtryck, ta fram en strategi, till implementeringen av verkliga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Utmaningar i CDP-rapportering

Vi hjälper företag att trappa upp sina ansträngningar för att minska sina utsläpp av växthusgaser i överensstämmelse med vetenskapliga rekommendationer och att skydda naturresurser som vatten och skog. Din CDP-rapportering är ett avgörande steg på vägen. Företag gynnas av att arbeta med South Pole på framför allt tre sätt:

Förstå din CDP-poäng


Företag vill ofta förstå varför de uppnådde en viss poängnivå, särskilt när de jämför sig med liknande företag i samma bransch.

Det är viktigt att förstå var det finns luckor och områden som kan förbättras. Vårt stöd hjälper dig att förstå poängen och ta fram strategier för att få högre poäng.

Fyll i CDP-enkäten


Beroende på vad det rör sig om för typ av företag kan det vara väldigt tidskrävande att fylla i enkäten.

Viktiga poäng förloras ofta p.g.a. resursbrist, inkonsekventa svar, missuppfattning av vilka data som efterfrågas samt bristande kvalitet på svaren.

Förstå uppdateringar i CDP-metodologin


Det kan vara svårt för företag att hålla sig uppdaterade om ändringar i tekniska CDP-dokument från en rapporteringscykel till en annan.

CDP lanserar branschspecifika frågor med 18 specifika poängsättningsmetoder.1

Tre steg till bättre CDP-rapportering

South Pole har poängsatt över 1 300 företagssvar i CDP:s vatten- och skogsprogram. Baserat på vår poängsättningsexpertis erbjuder vi en enkel trestegsstrategi för att förstå ditt CDP-poängresultat och för att förbättra transparensen och kvaliteten i dina CDP-svar.

Förstå poängsättningen:

South Poles analyserar föregående års enkät för att identifiera de viktigaste luckorna jämfört med de senaste metoderna och riktlinjerna för CDP-poängsättning. I analysen jämför South Pole också dina CDP-svar med liknande företag för att identifiera möjligheter att förbättra dina svar.

Stöd att fylla i enkäten:

South Pole fyller i hela CDP-enkäten om klimatförändringar i ett utkast som du därefter granskar. Sedan gör South Pole klart enkäten och lägger till eventuella nödvändiga ändringar. Analysen inkluderar granskning av befintlig offentlig information och insamling av intern icke-offentlig information som kan användas för att fylla i luckor. Vi kommer att rekommendera ytterligare åtgärder som kan vidtas under året för att lägga grunden till nästa rapporteringscykel.

Poängsimulering:

Vi poängsätter din CDP-enkät för 2019 genom att använda CDP:s poängsättningsmetod för 2019 för att uppskatta det potentiella slutresultatet. En poängsimulering rekommenderas för att på frågenivå förstå var ditt företag kan komma att förlora flest poäng. Den här övningen hjälper till att mäta de planerade åtgärdernas potentiella effekter för resterande kalenderår och möjliga effekter för nästa CDP-cykel, för att på så sätt förbättra din position i CDP-programmet.

Din nytta: CDP-rapportering som en del av företagets klimatledarskap

Förbättra CDP-svarens kvalitet och transparens med oss:

 • Förbättra dina poäng: vi har en lång och framgångsrik erfarenhet av positiva effekter av CDP-rapportering. Vi gör inte bara din rapportering mer professionell, vi ger dig också råd om hur du kan utveckla din hållbarhetsstrategi och minska din miljöpåverkan
 • Spara tid: våra experter jobbar med kvaliteten och transparensen i din CDP-rapport så att ditt team kan fokusera på att minska företagets miljöpåverkan
 • Spara kostnader: Vi gör det snabbt och effektivt tack vare vår erfarenhet inom CDP – vilket i slutändan kan leda till att du sparar pengar jämfört med en intern CDP-rapportering
 • Öka din trovärdighet: genom att arbeta med en tredje part som har South Poles internationella rykte visar du att du lägger vikt vid transparens
 • Kommunicera dina framgångar: South Poles specialistteam bestående av marknadsföringsexperter kan hjälpa dig att sprida din framgångssaga

Öka företagets klimatledarskap med oss

Bli en klimatledare: vi hjälper dig i alla steg, från utformandet till implementeringen av din hållbarhetsstrategi. Se fler erbjudanden här.

1För 2019 finns det upp till 70 % förändringar på modulnivå jämfört med enkätversionerna 2018-2019.

Tack för ditt intresse!

Fyll i dina uppgifter nedan för att få åtkomst till filen.

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We have the answer to your sustainability challenges and would love to share our expertise with you.

Subscribe below to find out more!

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
Contact John Doe

Förnamn Namn
Efternamn Namn
Ditt E-postadress
Land
Meddelande
There was an error while trying to fulfill your request. Please try again or contact us if the problem persists.
This site uses cookies

We use cookies to store information on your computer. Some cookies are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Agree & continue